БАНИ - Акад. Каменова изнесе лекция на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"

Акад. Каменова изнесе лекция на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"

Акад. Каменова изнесе лекция на тема: „Молекулярни и генетични механизми на остеопороза"

При много голям интерес от страна на студентите по медицина и лекарите премина лекцията на акад. д-р Маргарита Каменова „Приложение на молекулярната патология в онкологията". Тя се проведе на 1 април2015 г. в зала 3 на Предклиничния център на Медицинския университет – София в рамките на пролетната сесия на Дискусионния клуб „Български лекарски форум",организиран от Научния център по медицина към БАНИ и Катедрата по фармакология и токсикология на МУ – София.

Акад. Каменова запозна бъдещите лекари с огромните възможности на молекулярнопатологичните изследвания за изясняване на канцерогенезата и еволюцията на туморите, но също и за диагностиката, прогнозата и предикцията на малигнените тумори. Тя се спря на основните таргети на генетичните увреди – протоонкогените, супресорните гени, гените регулиращи апоптозата и гените участващи в репарацията на ДНК. Лекторката разгледа по-подробно генетичните увреждания при рака на дебелото черво като изтъкна значението на многоетапното развитие на рака след постепенно въвличане на нови генетични мутации при превръщането на аденомите на колона в карцином.Беше посочено значението на амплификацията на епидермалния растежен фактор, мутациите на K-ras гените , на APC, на микросателитната нестабилност и други. Стана ясно, че в България пациентите с рак на дебелото черво заради генетично предразположение са малко в сравнение със спорадичните форми. За възникването имат значение много рискови фактори- начин на хранене с преобладаване на червени меса, заседнал живот, затлъстяване, стрес. Изтъкна също благоприятното действие на нестероидните противовъзпалителни, вкл. аспирина ,които имат превантивен ефект за раковото развитие.

Акад.Каменова изтъкна значението на молекулярната патология за обособяването на нови туморни единици като гастроинтестинал-ните стромални тумори например, прецизиране на диагностиката на туморите , определяне на генетичния им профил, усъвършенстване на тяхната класификация и субтипизация. Чрез доказването на биомаркери /увредените молекули/ в тъкани , серума и изливи молекулярната патология даде инструмент в ръцете на онколозите за провеждане на прицелна, таргетна терапия върху тези молекули. Лекторката подчерта все по-широкото приложение на молекулярната патология в диагностиката на малигнените тумори не само в световен мащаб, но и у нас Съвременната диагноза изисква комплексен подход, при който задължително се включват предиспозиционен фактор (дали пациентът е фамилно обременен), лабораторна и образна диагностика, хистоморфология, стадия на тумора, прогнозата за развитието му , вероятния отговор към приложената химиотерапия като за оценката на последните основно значение имат доказаните биомаркери – имунохистохимично или генетично.

Акад. Каменова се спря по подробно на биомаркерите , които имат предиктивно значение и са прицел за приложение на таргетна терапия при гастроинтестиналните стомашни тумори (ГИСТ) и при злокачествените мозъчни тумори. В заключение акад.Каменова изтъкна, че съвременната медицина има все по-големи възможности за развитие на персонализирано лечение на раковите заболявания, което вече е на прага на своята реализация.
Присъстващите зададоха много въпроси, свързани с научните изследвания и клиничната практика.