БАНИ - Институт за иновации

Институт за иновации

Институт за иновации

Институтът по иновации беше открит през октомври 2016 г. Нейният директор е дописен член проф. Георги Ламбаджиев.
Предмет на дейност
Институтът за иновации е доброволна организация на новатори и експерти, която е насочена към търсене на решение на технологични, технически, управленчески, методологични проблеми, усъвършенстване или синтез на нови психотехники или технологии за стимулиране на персоналната креативност, изследване на процеси, свързани с търсене на иновационни решения, теоретично моделиране на креативни процеси и тяхното компютърно симулиране, теоретично моделиране на структури и процеси от гранични области на познанието, синтез на нови решения и парадигми в междудисциплинни области, като утвърждава духовните ценности на човека, противопоставяни на пиянство, наркомания, самоубийства и други.
Формите на решение на проблеми са: ноу-хау, патент, рационализация, алгоритъм, софтуерен продукт и други.
Мисия
Институт за иновации безвъзмездно търси решение на проблеми от национално значение за подобряване на качеството на живот в обществото. За целта Институтът за иновации към БАНИ обучава и креативно стимулира новатори и експерти.
Обучението на новатори и експерти от Института за иновации се осъществява от преподаватели-изследователи с висока квалификация и широк спектър от интереси.
Обучаваните периодично докладват своите постижения в областта на своите творчески интереси.
Институт за иновации стимулира иновационното мислене като безвъзмездно доброволно генериране на идеи в интерес на обществото.
Цели
Институтът за иновации е прототип за формиране на национална мрежа от генератори на идеи за решаване на проблеми.
Институтът за иновации към БАНИ е модел за формиране на подобни центрове в България и в страни от ЕС.
Съгласно Законът за насърчаване на научните изследвания (ДВ, бр. 83/2010 г.) Институтът за иновации е "Уникална научна инфраструктура", тъй като предлага специализирано научно обслужване, което няма аналог на национално ниво.
Иновационната идея, генерирана от сътрудници на Института за иновации, предоставя възможност за:
o разрешаване на проблем, който до сега не е решен,
o подобряване (усъвършенстване) на друго предложение,
o съчетаване на други предложения, като новият ефект е по-голям, отколкото сумата от ефектите на изграждащите го идеи.
Ръководство
1. Директор – избира се и се освобождава от АС на БАНИ.
2. Секретар – избира се и се освобождава от минимум 51% от присъстващия състав на Институт за иновации.
3. Протоколчик – избира се и се освобождава от минимум 51% от присъстващия състав на Институт за иновации.
Структура на Института за иновации
1. Секция по приложно моделиране
Включва новатори с приоритетно технико-технологична квалификация, генериращи ноу хау.
2. Секция по теоретично моделиране
Включва изследователи с приоритетно междудисциплинна ориентация, създаващи концепции в гранични области на знанието.
3. Секциите включват фокус групи. Всяка фокус група е специализирана за генериране на конкретна приложно или научна продукция. Фокус групите се формират в резултат на самоорганизация на сътрудниците на Института за иновации. Експерти и генератори на идеи могат да участват едновременно в повече от една фокус група или секция.
Състав
Институтът за иновации включва генератори на идеи и експерти от различни области на знанието.
Участниците в Институт за иновации е необходимо да притежават:
• приоритетно инженерно образование,
• креативно многоаспектно мислене,
• мотивация за безвъзмездно генериране на идеи за търсене на решение на национални проблеми,
• мотивация за самоусъвършенстване.
Перспективи
1. Институтът за иновации търси новатори за безвъзмездно генериране на идеи за решаване на проблеми от национално значение.
2. Ако новаторът живее извън София, той може да представи по електронната поща на директора на Института за иновации своите решения на избрани от него проблеми.
3. Експертите на Института за иновации оценяват идеите за търсене на решение на проблеми от национално значение и препоръчват насоки за тяхното усъвършенстване. В частност новаторите от Института за иновации предлагат усъвършенстване на постъпилите идеи.
4. Институтът за иновации търси дарители, спонсори или партньори за развитие (институции, фирми, частни лица) за осигуряване на:
• преподаване на методи и технологии за креативно търсене на нетрадиционни решения,
• технически средства за креативна настройка,
• награждаване на новатори за техните рационални предложения,
• публикуване на резултатите от дейността на новатори от Института за иновации,
• създаване на прототипи или модели на иновации на новатори от Института за иновации,
• създаване на лабораторна база и екип за нейното обслужване.
Примерни проблеми, които са обект на търсене на решение
1. Увеличаване на българското население на България.
2. Преодоляване на бежанската заплаха за България.
3. Заселване на обезлюдени райони в България.
4. Повишаване на отбранителната способност на страната с наличните средства.
5. Намаляване на националната бедност.
6. Повишаване на интереса на чужди инвеститори към България.
7. Намаляване на наркозависимостта на младежта.
8. Съсредоточване на способните българи върху решаване на български проблеми.
9. Намаляване изтичането на „мозъци" от България.
10. Завръщане на наши експерти в България.
11. Ефективни средства срещу наводнения.
12. Метод или технология за сплотяване на населението в духовен аспект.
Генерираните идеи по желание на авторите им ще бъдат публикувани в списание „Изследовател", изпращано в повече от 7 най-големи библиотеки на планетата.
АКТУАЛИЗАЦИЯ
Промени в Концепцията на Института за иновации може да се осъществят при решение на повече от 51% от сътрудници на Института за иновации, присъстващи на заседание, свързано с актуализацията.
20.10.2016г. Директор на Институт за иновации:
проф. д-р инж. Георги Ламбаджиев
Секретар на Институт за иновации:
доц.д-р инж.Божидар Симеонов