БАНИ - НОВОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ В „НОВОТО ВРЕМЕ“

НОВОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ В „НОВОТО ВРЕМЕ“

НОВОТО СРЕДНОВЕКОВИЕ В „НОВОТО ВРЕМЕ“

На 26.06.2017 година в зала „Овална" на Български червен кръст се проведе Икономически форум, организиран от Центъра за икономически стратегии и изследвания към БАНИ, на тема „Новата икономика и нови форми на заетост (когнитариат, прекариат и лумпенпролетариат"). Лектор бе акад. проф. Нако Стефанов, който постави редица дискусионни въпроси по новите форми на труд и заетост в социално-творческата икономика в условията на глобализацията и информационно-комуникационната революция.
На лекцията присъстваха представители на научните и бизнес среди, както и г-жа Ташка Габровска, държавен експерт, представител на Министерството на труда и социалната политика.
Тематиката е продължение на изнасяни лекции за световната геополитика и геоикономика в рамките на Икономическия форум на БАНИ.
В своята лекция акад. Стефанов изложи задълбочен анализ за новите форми на заетост, автоматизирането на труда посредством равнището на технологиите и превръщането на знанието в ново средство на реализация и ново средство на труд. Той изтъкна, че в съвременни условия новите форми на заетост са 3 групи – класи. Една от групите е Когнитариатът, който носи етикет „Работници на знанието". Потиснатите социални групи, рисковите, тези които не са могли до някаква степен да се впишат в новите високо технологични условия и изпадат в социалната йерархия или не намират мястото си в нея са Прекариат, носещ в себе си „четири А": anxiety, alienation, anomie, anger. Тук отчуждението не е свързано с това, което се разглежда във философските трудове на Маркс, Сартър и Франкфуртската школа. Това е нов тип отчуждение, което е наложено от социалните условия. В новата фаза на еволюционно развитие Прекариатът е принуден да се занимава с дейност, която не му е близка и не е част от съществото му. Акад. Стефанов спомена и третата "класа", която е част от съвременният неолиберален капитализъм – Лумпенпролетариат. С това название се определя класата, която живее без да се труди и използва механизмите на държавата за своето съществуване. Отбелязаха се и се анализираха понятия като Трета и Четвърта индустриална революция, Smart Society, Society 4.0, Society 5.0 , Новият път на коприната, окачествяващ настъпващата постиндустриална парадигма. В заключение проф. Стефанов обобощава, че Новата икономическа реалност предвещава все по-голяма вълна на безработица и все по-малък обем на сектори за трудова заетост.
Решението, което се предлага от проф. Стефанов, е разширяване обема на свободното време на индивида, чрез намаляване на работното време и работната седмица. Оползотворяване на свободното време в развитието на потенциала на индивида в насока, в която той се чувства полезен и изпитва цялостност на съществуването си, индивидът ще има възможност и време да открие или преоткрие себе си. Според лектора, в името на хуманизма следва да се извърши трансформация на обществото в едно ново солидарно-творческо общество.
Коментар по темата изрази проф. Михаил Мирчев, социолог и преподавател в УНСС, като отбеляза турбуленцията в обществото и 4+1 социално-политически слоя. Той говори за разпадащата се пирамида на обществото. Акад. проф. Боян Лалов отбеляза, че съвременният свят трябва да насочи поглед към бъдещето, а не да лежи на класическата парадигма на образованието. Акад. проф. Григор Велев от своя страна се разграничи от икономическите и социологически изследвания за диференциация на обществото и изложи факта, че не всички етнически общности са с еднакви психо-физиологически особености. Акад. Георги Маринов обърна внимание на възможността на появата на нови идеологически парадигми със силна социална насоченост. В заключение акад. Стефанов обобщи, че съвременното общество върви към Ново Средновековие, а проф. Мирчев добави, че то е пропито от „сиви зони" на обществена деформирана йерархия. Лекцията ще бъде публикувана и в „Търговски вестник" (www.tradenews.bg).
Лекторията се организира от Център за икономически стратегии в Българска академия на науките и изкуствата, със съдействието на Софийска търговско-промишлена камара и „Оренда Топ 300". Участваха група от най-добрите студенти от УНСС.
През октомври ще се проведе Икономически форум на тема „Алтернативи за развитие на ЕС. Възможности за България". Вече са заявени първите доклади.
Директор на Научен център „Икономически изследвания и стратегии"