БАНИ - ПОКАНА

ПОКАНА

ПОКАНА

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква пролетна сесия на Общото събрание на БАНИ на 11 май 2019 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София. Присъствието на всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията е задължително. Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на Академията през 2018 г.
2. Финансов отчет на Академията за 2018 г. от Контролната комисия
3. Приемане на годишен план за 2019 г.
4. Предложение за промени в Устава на БАНИ
5. Връчване на дипломи на новите членове
6. Разни
 
Председател на БАНИ:
/Акад. проф. д-р Григор Велев/