БАНИ - Покана за Общо Събрание 2019г.

Покана за Общо Събрание 2019г.

Покана за Общо Събрание 2019г.

Управителният съвет на Българската академия на науките и изкуствата (БАНИ), София, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл.23, ал.3 от устава на сдружението, свиква Есенната сесия на Общото събрание на БАНИ на 14 декември 2019 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Българския Червен кръст, бул. „Джеймс Баучер" 76, София. Присъствието на всички академици, дописни членове, член наблюдатели и почетни членове на Академията е задължително. При липса на кворум на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ и чл.28,ал.2 от устава на сдружението, събранието ще се проведе при същия дневен ред от 10:00 ч. на същото място.

Общото събрание ще се проведе при следния Дневен ред:
1. Преглед на дейността на Академията през 2019 г.
2. Предложение за промени в Устава на БАНИ
3. Промени в състава на УС на БАНИ
4. Приемане и актуализация на членския състав на БАНИ

5. Разни
22.10.2019 г.                                                                                                                     Председател на БАНИ:
София                                                                                                                 /Акад. проф. д-р Григор Велев/