БАНИ - Покана за Общо събрание 2021

Покана за Общо събрание 2021

Покана за Общо събрание 2021

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА
ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БАНИ
ПОКАНА

На осн. чл. 23 от Устава и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния орган на БАНИ по чл. 39, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, се свиква пролетна сесия на Общото събрание на БАНИ на 26 юни 2021 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Български Червен кръст в гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 76, което ще бъде проведено при спазване мерките и действията по ЗМДВИП, с оглед защита на здравето и живота на членовете на БАНИ, при следния дневен ред:

1. Вземане на решение ад хок за неприсъствено участие в ОС и отразяване на съответните промени в Устава.
2. Вземане на решение ад хок за избор на Председател и Зам. Председатели на БАНИ с оглед кончината на досегашния председател и отразяване на съответните промени в Устава.
3. Допълване състава на УС и АС, определяне на мандата и функциите на членовете им.
4. Обсъждане на промени и вземане на решение за изменение на Устава.
5. Отчетен доклад за дейността на БАНИ за 2020 г.
6. Финансов отчет на Контролния съвет за 2020 г. и одобряването му от ОС.
7. Приемане на план за 2021 г.
8. Връчване на дипломи на новоизбраните членове на БАНИ.
9. Разни.