БАНИ - ПОКАНА ОС 2022

ПОКАНА ОС 2022

ПОКАНА ОС 2022

На осн. чл. 23 от Устава и чл. 26, ал. 3 от ЗЮЛНЦ, по инициатива на Управителния съвет на БАНИ по чл. 39, ал. 1 от ЗЮЛНЦ, се свиква пролетна сесия на Общото събрание на БАНИ на 4 юни 2022 г. /събота/ от 9:00 ч. в зала „София" на Български Червен кръст в гр. София, бул. „Джеймс Баучер" № 76, което ще бъде проведено при спазване мерките и действията по ЗМДВИП, с оглед защита на здравето и живота на членовете на БАНИ, при следния дневен ред:

1. Отчетен доклад за дейността на БАНИ за 2021 г. и за периода 2017-2021 г.
2. Финансов отчет на Контролния съвет за 2021 г. и за периода 2017-2021 г. и
одобряването му от ОС.
3. Вземане на решение за промяна на адреса на управление на БАНИ и
отразяването му в устава.
4. Избор на Председател на Общото събрание, главен секретар и секретар на
събранието.
5. Избор на Председател и Заместник председател.
6. Избор на членове на Академичния съвет.
7. Избор на членове на Управителния съвет.
8. Избор на членове на Контролния съвет.
9. Връчване на орден „Петър Берон" на активни членове на БАНИ.
10. Връчване на дипломи на новоизбраните членове на БАНИ.
11. Разни.