БАНИ - Представяне на книгата „Историята на едно научно откритие: диморфизъм на пластоцианина“

Представяне на книгата „Историята на едно научно откритие: диморфизъм на пластоцианина“

Представяне на книгата „Историята на едно научно откритие: диморфизъм на пластоцианина“

На 29 май 2017 г. по време на Академичния съвет на Българската академия на науката и изкуствата (БАНИ) дописен член Митко Димитров, доктор на биологичните науки, изнесе академично слово и направи презентация на книгата си „Историята на едно научно откритие: диморфизъм на пластоцианина", издадена и на английски език – „The Story of one scientific discovery. (Plastocyanin dimorphism) (Second revised issue)".

Аудиторията на БАНИ беше запозната с основните постулати на z-схемата на Фотосинтетичната верига, осъществяваща най-значимия процес в биосферата – Фотосинтезата. Съществената част на представянето, обаче, касаеше диморфния характер на пластоцианиновата молекула, осъществяваща електронен пренос между двата супермолекулни комплекса – Фотосистема II и Фотосистема I. Това негово откритие, със статут на природен закон, постулира, че между двете Фотосистеми функционират два структурни изомера – Пластоцианин а (РСа) и Пластоцианин b (PCb). Посочен беше и природният мотив на пластоцианиновия диморфизъм – РСа и PCb функционират като електрон-преносители съответно в цикличния и линейния електронни преноси на z-схемата. Книгата е представена в Интернет-мрежата на сайтa: mitko-dimitrov.jimdo.com и Dr. Mitko Dimitrov – Plastocyanin dimorphism в Google.
По време на академичното си слово дописен член Митко Димитров посочи най-съществените резултати от своето проучване, което има стойност на научно откритие. Също така сподели трудните и интригуващи моменти по време на научните изследвания.