БАНИ загуби академик проф. д-р Веселин Борисов, ДМН