Съпротивата на БАН срещу възстановяването на БАНИ

Съпротивата на БАН срещу възстановяването на БАНИ

Съпротивата на БАН срещу възстановяването на БАНИ

Регистрацията на БАНИ предизвика остра реакция сред някои членове на БАНИ начело с чл. кор. проф. Георги Марков.

Кои са техните аргументи и заслужават ли внимание?
 
  1. Те твърдят, че БАНИ е „част от историята на БАН и нейна интелектуална собственост" и никой няма право да използва това име. Това твърдение е произволно и не е защитено с документи и факти. БАН няма нотариален акт за притежание на името БАНИ, както и за интелектуалната собственост, което носи това име. Нещо повече, то не използва името БАНИ. Тогава на какво основание се поддържат тези неверни твърдения и обвинение ?
  2. Проф. Г. Марков твърди, че регистрацията на БАНИ е „незаконна", защото е извършена в Хасковския окръжен съд, а не в Софийския градски съд. Учудваме се, че един от водещите дейци на БАН не знае, че в България има единна съдебна система, което значи, че в който и съд на България да е регистрирана една организация, нейното решение е еднакво законно.
  3. Едни от видните дейци на БАН – акад. Иван Юхновски и особено проф. Георги Марков твърдят, че през 1947 г. БАНИ „ е преобразувана, а не ликвидирана". Известно е, че съгласно устава на БАНИ, тя може да бъде закрита само с решение на Общото събрание. Такова решения няма, защото нейните членове по това време са в затворите и концлагерите на страната с изключение на единици нейни членове. Така че БАНИ е „ликвидирана с политическо решение на Политбюро на БКП, а не преобразувана", както твърдят те. Затова нейното възстановяване е естествено, законосъобразно и наложително.
  4. Те твърдят, че БАНИ няма право да раздава научните звания - академик и член-кореспондент освен БАН. Това твърдение показва, че господата от БАН не познават текстовете на „Закона за научните степени и звания". Съгласно този закон понятията „академик и чл. кореспондент", не са нито научна степен, нито научно звание, а „почетно звание", което не се третира в този закон. Следователно то може да се дава от всяка законно регистрирана научна институция.
  5. Проф. Г. Марков ни обвинява, че раздаваме „под път и над път звания". Искаме да уведомим нашите колеги от БАН, че почетните звания – академик, дописен член, член-наблюдател, почетен член и чуждестранен член на БАНИ се присвояват въз основа на правилник и по преценка на комисии по номинация за наука и за изкуства. Под път и над път са раздавани звания в БАН. Нека си спомним колко бивши членове на ЦК на БКП станаха академици и член-кореспонденти без никакви научни трудове и приноси. Практика е при конкурси за новоразкрити места да се присъждат званията произволно. Така например при конкурс, в който участват 13 кандидата подредени от рецензентите, вместо да изберат първия или втория се избират дванадесетия или тринадесетия кандидат.
  6. Ръководството на БАН се опасява, че членовете на БАНИ може да се възползват незаслужено от финансовите привилегии извоювани за академиците и чл. кореспондентите от държавата. Няма такава опасност. БАНИ е гражданска организация и нейните членове не получават заплати от държавата и не могат да се възползват от тези привилегии.
  7. Някои от сегашните ръководни дейци на БАН са против възстановяването на БАНИ, обладани от комунистическата идеологема за „монополизъм в мисленето", което значи, че в България може да съществува само една академия и то БАН.
  8. В Европейския съюз почти всички академии са неправителствени организации.
  9. Обвиненията на акад. Юхновски (документ 7) и отговор на акад. Велев (документ 8)
 
 
Документи: