БАНИ - „Четвъртата Индустриална революция и България”

„Четвъртата Индустриална революция и България”

„Четвъртата Индустриална революция и България”

На 19 април 2018 г., четвъртък в БЧК, Овална зала, от 16.00 ч. по инициатива на Научния център „Икономически изследвания и стратегии на БАНИ се проведе икономически форум - дискусия на тема „Четвъртата Индустриална революция и България". Модератор на дискусията бе Георги Чернев, председател на Софийска търговско-промишлена камара. Докладчик бе академик на БАНИ проф. Нако Стефанов.

В своето изказване докладчикът отбеляза, че в съвременната епоха на изключитално висока турбулентност", придобиваща формата на „Хибридна война", в международен план вървят и други изключително важни процеси. Започналата относително самопроизволно нова пост-индустриална парадигма на обществено възпроизводство започна да придобива все по системно-планомерен характер. На проведения от 23 до 26 януари 2018 г. 48-ми ежегоден Световен икономически форум в Давос, Швейцария за горепоменатата постиндустриална парадигма официално бе закрепено наименованието „Четвърта Индустриална революция". Същата може да бъде описана със следните ключови термини: Качествен скок от индустриална към постиндустриална парадигма - 4ИР или „Четвъртата индустриална революция". Т.е. тя може да се опише като набор от нови технологии, които свързват физическия, цифровия/дигиталния/ и биологичния свят и оказват влияние върху всичко – икономика, технология и обществото като цяло. Тази революция включва "нововъзникващите технологични пробиви" в области като нова енергетика – горещ и студен термоядрен синтез, изкуствен интелект, роботика, интернет на нещата, автономни превозни средства, 3D печат, квантови компютри, нови информационни технологии, биотехнологии и нанотехнологии. Поради това е възможно да се каже, че на платформата на 4IR човечеството навлиза в постиндустриалния парадигма, създаваща немисли възможности на човечеството.

Новата постиндустриална парадигма се нуждае, както вече се каза от нов тип човешки фактор. Човешки фактор, в който творческият и иновативен потенциал, самомотивацията и самоуправлението са от ключово значение. В същото време трябва да се признае, че такава революция води до масови съкращения на хора заети с труд, ако се запази сегашната система на социална организация на труда и трудови отношения. При новите условия кибер-физическата автоматизация "обещава" да освободи значителна част от трудовото население в първичен, вторичен и даже в третичния сектор. Това ще създаде сериозни социални проблеми с многобройни, разнообразни и дългосрочни последици за развитието на човешкото общество от политическа, икономическа и културна гледна точка в случай, че се съхрани досегашната социално-икономическа организация на труд и възпроизводство.

Що се отнася до България, намираща се в условията на тежка социо-демографска катастрофа, подсказваща високовероятното изчезване на държавата България и българския народ в едно обозримо бъдеще, въпросът за преминаването на страната ни на платформата на „Четвъртата Индустриална революция" е от ключово значение за това „Да бъдем или да не бъдем!" Ето защо темата „България и „Четвърта Индустриална революция" е жизнено важна от позицията на бъдещата ни съдба като уникален цивилизационен, социо-културен, обществено-икономически, технико-технологически и политически феномен и геополитическа реалност. В тази връзка докладчикът предлага три сценария за развитие на България, последният от които – Иновационния сценарий предполага внедряването на „Четвъртата индустриална революция" у нас в рамките на нова стратегия за неоиндустриализация на България. За тази цел се дават предложения какво може и трябва да бъде направено.

В разгорялата се след изслушването на доклада дискусия мнозинството от участниците в нея изразиха съгласие с необходимостта да се направи максимално необходимото от правителство, заинтересувани кръгове и общественост за внедряването на „Четвъртата индустриална революция" в България. В тази връзка академик Григор Велев, председател на БАНИ предложи в новия вариант на „Доктрината на РБългария" да се направят необходимите промени, включващи идеята за това в България да бъде инициирана „Четвъртата индустриална революция".