БАНИ - Кръгла маса на тема ”Икономическите кризи и възможнсти за преодоляването им”

Кръгла маса на тема ”Икономическите кризи и възможнсти за преодоляването им”

Кръгла маса на тема ”Икономическите кризи и възможнсти за преодоляването им”

На 23 януари, 2019 г. в Овалната зала на БЧК се проведе Кръгла маса, организирана от Института по математика и Института за национални стратегически изследвания към Научния център „Икономически изследвания и стратегии" на БАНИ. Обсъден беше доклад от проф. д-р Борис Михайлов на тема "Икономическите кризи и възможнсти за преодоляването им".

Докладът предизвика оправдан интерес поради предложения от автора нов подход за анализиране и решаване на този актуален и сложен проблем.
Авторът подлага на сериозна критика традиционните теории и практики за икономическите кризи като нещо обективно, неизбежно и независещо от държавата. Причина за това се вижда във факта, че липсват надеждни подходи и методи за прогнозиране на неравномерното (циклично) развитие, част от което са и икономическите кризи. Като доказва преимуществата на пазарната и демократична система, не се спестяват и нейните недостатъци, които във връзка с икономическите кризи, за условията на България изискват най-важните необходими мерки:
• Реформиране на всички основни сфери на държавата, за да се създадат нормални условия за лоялна пазарна конкуренция, която ще осигури прозрачност и предвидимост в поведението на пазарните, непазарните субекти и държавата. Особено и подробно внимание авторът отделя на необходимите реформи във финансовата сфера и капиталовите пазари, в които по начало са заложени условията за възникване на финансови кризи, които прерастват в икономически кризи. Необходимите реформи са обосновани подробно в книгата на автора „Реформите в България. Мит и реалност", която предстои да бъде представена в близко бъдеще.
• Използване на надеждни методи за дългосрочно прогнозиране на макроикономическото развитие като основа за прилагане на икономически ефективни и социално справедливи лостове за държавно регулиране на това развитие. В тази връзка се подлагат на критика традиционните методи, които не осигуряват надеждни прогнози. Авторът предлага нов подход и методи, основан на междусекторно пазарно равновесие на всички пазари, които ще бъдат представени детайлно на отделна Кръгла маса. Това ще позволи икономическите кризи да бъдат предвиждани и преодолявани с предварителни мерки, вместо да се търси изход от тях след настъпването им.