БАНИ - Акад. Надка Бояджиева получи наградата „Питагор”

Акад. Надка Бояджиева получи наградата „Питагор”

Акад. Надка Бояджиева получи наградата „Питагор”

Академик проф. д-р Надка Бояджиева, дмн, Директор на Научен център по медицина към БАНИ, получи наградата Питагор за приноси и постижения в науката, направление „Медицина и здраве" в конкурса на МОН на 30.05.2019 г.

nadka-boyadjievaПроф. Надка Бояджиева завършва медицина в Медицински Университет (МУ)-София, работи по разпределение като лекар в Районна болница Ботевград и чрез конкурс е приета за асистент в Катедрата по фармакология и токсикология на Медицински Факултет-МУ, София, където работи до настоящем последователно като доцент и професор. Тя ръководи катедрата 20 години (1990-1993) и от 2000 до 2017 г. Защитава два дисертационни труда-за „доктор" по медицина и „доктор на медицинските науки". Проф. Бояджиева провежда научни изследвания върху конкурсни изследователски проекти към Националните Институти на Здравето на САЩ като гост-професор в два Университета от 1993 г. до настоящем - Washington State University, WS and RUTGERS UNIVERSITY, NJ-USA. Избрана е за академик на БАНИ през 2014 г. и почти 5 години работи като Директор на най-големия научен център към академията-по медицина. Тя има над 45 години непрекъсната работа в медицинско образование и наука и за здравето на хората. Автор е на над 700 публикувани научно-образователни статии и книги, от който: 281 публикации в научни списания с имапкт фактор над 230 и над 2000 цитирания от чуждестранни учени; 36 български и английски монографии и учебници за медици; над 160 раздели/студии в книги и монографии у нас и в чужбина; 260 доклади на научни конгреси/симпозиуми, 1 патент, 6 изобретения, 4 рационализации и 18 иновации в полезни модели за медицинската наука и здраве. Тя е български учен с висок международен "h" фактор в науката = 27 по Scopus и h = 36 по Research gate. Ръководител е на 50 конкурсни научни проекти (от Европейски съюз, МОН, МУ-София) и съръководител/изпълнител на 17 научни проекти в САЩ. Проф. Бояджиева има значим принос за здравето чрез научните изследвания и внедряване на 10 нови лекарствени продукти у нас. Тя е ръководител на 16 докторанти по медицина у нас и е обучавала 14 докторанти в САЩ), на общо 40 специализанти по медицина у нас и в чужбина. Тя е със значими приноси в развитието на направления в науката по невроендокринология, фармакология и терапия на ендокринни функции, фармакогенетика и епигенетика в медицината, стволови клетки, тяхното диференциране в невронални и терапия на тумори, фетален алкохолен синдром, хормонална терапия. Проф. Надка Бояджиева е български учен с респект у нас и в чужбина и значима обществена дейност за здравето на хората.

Акад. Н. Бояджиева е третият академик на БАНИ, получил високо признание с връчване на наградата на МОН „ПИТАГОР" след акад. Сава Гроздев (2013г.) и акад. Ек. Титянова (2018г.).