БАНИ - ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА 2016 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА 2016 г.

ОТЧЕТ НА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА 2016 г.

ВЪВЕДЕНИЕ
В отчета на БАНИ за 2016
г. се акцентира върху дейността, непосредствено свързана с програмата и с участието на институцията. Индивидуалните научни и културни прояви на отделните академични членове в техния професионален профил не са представени, не защото не отчитаме огромния принос на тази дейност, но поради непълна информация от преобладаващия брой академични членове. Искаме да изкажем благодарност на тези сътрудници на БАНИ, които изпратиха подробна информация за индивидуалната им дейност: акад. Екатерина Титянова, акад. Искра Христозова, акад. Жанет Груева-Попова, дописен член Лидия Катрова, акад. Бойко Рангелов, акад. Николай Тулешков, акад. Петър Иванов, акад. Иванка Денева, акад. Марин Кадиев, дописен член Анна-Мария Гюзелева, акад. Емил Янев, акад. Валентин Стамов, акад. Стоян Райчевски.

            В Академията през 2016 г. са извършвани следните дейности:

1. Отделение „Наука“

1.1.Организация на научни конференции, симпозиуми, кръгли маси и форуми

1.2.Учебна дейност

1.3.Работа по европейски и национални проекти

1.4.Научни публикации, монографии, конгресна активност, докторски програми, рецензии и други прояви на индивидуална активност.

2. Отделение „Изкуство“

2.1. Организация и участие в литературни прояви – вечери на поезията, камерен театър и др.

2.2. Организация и участие в концерти /хорови, инструментални, класическа , народна музика/, балетни представления, цирково изкуство.

2.3. Изложби на художници и скулптури и др. специфични изяви

3. Отделение „Гражданско общество и държавност“

3.1. Организиране на форумии кръгли маси по важни проблеми на обществото и държавата

3.2. Организиране на дейности и участие в структурите на отделението – Асоциация на българите по света и Световен парламент на българите.

4. Издателска дейност, общо за БАНИ – книги, монографии, периодични списания, онлайн вестници

5. Публицистика и научно-образователни предавания в медиите, общо за БАНИ

6. Международни прояви, общи за БАНИ

 

 

 

            ОТДЕЛЕНИЕ ЗА НАУКА

Подпредседател на БАНИ и ръководител на отделение наука до м. ноември, 2016г. беше акад. проф. д-р Миладин Апостолов. Отделението има 10 центъра.

           

            1. НАУЧЕН ЦЕНТЪР“МЕДИЦИНА“

НЦ „Медицина“ е най-големият център, който функционира от възстановяването на БАНИ /2004г./. Центърът има 4 института и 34 секции. Броят на членовете е 114 членове, от които 52 академици, 42 почетни членове и 20 член-наблюдатели.

Общата оценка на НЦ „Медицина“ показва, че той покрива критериите за всички видове дейности на академията, с проявена висока активност и ангажираност на членовете ѝ към целите на БАНИ. Провеждат се редовно конференции, симпозиуми в рамките на Български лекарски форум; има участие в европейски и национални проекти, висока индивидуална научна дейност, редовно предаване на здравни теми по „Кардиограма“ на телевизия Евроком. През годината се забави издаването на списание „Българска медицина“, което излизаше редовно в продължение на много години, но нещата вече се възстановиха. В центъра предстои преструктуриране съобразено с функцията и капацитета на някои секции и институти, при които се наблюдава несъответствие между задачите пред тях и нeвъзможността да бъдат изпълнени. Относно учебната дейност може да се направи повече и то специално за тези форми на обучение, които са включени в програмата на Научния Академичен Учебен център /НАУЦ/. За 2016 г. е проведен един курс от цикъла „Биопсична диагностика на тумори“ за патолози и специализанти и един курс по европейска програма, организиран от акад. Др. Стоянов със сключен договор с НАУЦ.

 

            В Научния институт по вътрешни болести има 17 секции, от които 12 се състоят от активни членове,чиято дейност формира голяма част от активността на цялата академия.Това са секциите по ендокринология, с ръководител акад. Боян Лозанов, гериатрия и геронтология, доп. член доц. д-р Игнат Петров, гастроентерология,акад. проф. д-р Искрен Коцев, неврология, акад. проф. д-р Екатерина Титянова, психиатрия и социална психология, ръководител: акад. проф. д-р Др. Стоянов, Секция „Педиатрия” акад. проф. д-р Вл. Пилософ, токсикология с ръководител акад. проф. д-р Хр. Дишовски, офталмология с ръководител акад. проф. д-р Православа Гугучкова, лабораторна медицина с ръководител акад.проф.д-р Добрин Свинаров, История на медицината с ръководител акад. проф.д-р Миладин Апостолов, Обществено здраве и здравен мениджмънт с ръководител акад. проф. д-р Веселин Борисов.

 

            ОБОБОЩЕНИ ДАННИ ЗА РАБОТАТА НА НЦ „Медицина“ , 2016г.

 

            НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ И СИМПОЗИУМИ

Национална конференция „Национални проблеми на храненето и затлъстяването”, 2016г., София, март, 2016 г., председател: дописен член доц. д-р Св. Ханджиев

Конференция „Проблеми на токсикологията“ – 9 април 2016, Пловдив, председател акад.проф. д-р Хр. Дишовски

           Кръгла маса „Ранното детско развитие – реалност и перспективи“, проведена в Здравната комисия на Парламента, 2016 г. Акад. проф. д-р В. Пилософ е инициатор , организатор и модератор

            Национален форум: „Пловдивски токсикологичен модел“ – акад. проф. д-р Хр. Дишовски

            Национална лектория – Училище за здраве „Хранене и затлъстяване в училищна възраст”, по европейски проект, Албена м. септ. 2016 г. организатор и лектор дописен член доц.д-р Св.Ханджиев

                                   

18.02.2016 г.Симпозиум на тема: „Новости в терапия на епилепсия”. Модераторакад. Н. Бояджиева, Лектор д-р Евгений Харитов – гл. асистент в МФ, член наблюдател на БАНИ, който представи новостите в две лекции:

üКетогенна диета, препоръчвана за бебета и деца с епилепсия и спасяваща за хора с резистентност към антиепилептични лекарства

üРоля на микро РНК в патогенеза на епилепсия и в механизми на действие на антиепилептични лекарства.

05.02.2016 г.– Симпозиум на тема: „Трансплантация на бета-ендорфинови неврони от стволови клетки при лечение на различни заболявания” Пленарна лекция от акад. Н. Бояджиева, която запозна аудиторията с личния си опит в разработката на метод за диференциране на бета-ендорфинови невронални клетки от стволови клетки в екипите у нас и в САЩ.

 • „Туморни стволови клетки: „Таргет за бъдеща терапия” лектор доп. член доц Ж. Бочева, София.
 • „Нанотехнологии в медицината“ Лектор: акад. Н. Бояджиева ,град Пловдив.
 • . „Лекарствена терапия при хронична болка“ Лектор : акад. В. Влахов., МУ,София
 • . „Лептин и терморегулация“ Лектор: акад. Кр. Якимова, Пловдив.
 • . „Прогностични и предиктивни фактори при колоректален карцином“ акад. М. Каменова, МУ,София.
 • г. „Хормонални промени при преддиабет, доц. Т. Ханджиева-Дърленска, МУ, София
 • „Патогенеза на сърбежа и съвременни подходи в неговата терапия”. Лектор: Доп. член доц. Жоржета Бочева, София.
 • Симпозиум „Рационално хранене и превенция на затлъстяването“, свързан с Международния ден за борба със затлъстяването , организиран от БАНИ и БАОРД, с председател доц. д-р Св Ханджиев
 • г. „Нови направления в профилактика и лечение на затлъстяването: роля на храненето и психологията” Лектор: доц. д-р Светослав Ханджиев, София
 • г. „Хранителни добавки: съвременни факти и значение в профилактиката и лечението на заболяванията” Лектор: доц. д-р Радослав Радев, София.
 • „Нашият опит в лечението на двустранният тумор на Вилмс” Лектор: проф. д-р Искра Христозова, София
 • г. „Деца с хиперактивност и нарушено внимание: новости в патогенезата, профилактиката и лечението на заболяването. Лектор акад. Н. Бояджиева, София.
 • г. „Нашият опит в лечението на хепатобластома” Лектор акад. Искра Христозова, София.

Пролетен конкурс за най-добро стихотворение написани от лекари и студенти, предклиничен център на МУ София 21.04.2016 г.

Участие на акад. Православа Гугучкова в Девети международен симпозиум, „Национална академия „Глаукома” : „Супрахориоидален вискодренаж при глаукома” 23 Април 2016 г., София

Участие на дописен член проф. д-р Л. Катрова в 2 международни конференции.

 

ДИСКУСИОННИ ПРЕДАВАНИЯ В „КАРДИОГРАМА

Програмата стартира в края на 2015г. с водещ акад.Н.Бояджиева и провеждане на няколко предавания с участието на акад.Гр.Велев, акад.Е.Титянова и акад.М.Каменова.Тя продължи редовно и през 2016г. и достигна висок рейтинг.Участващите членове на академията , предимно от Научния институт „Вътрешни болести“са посочени:

29.01.2016 – акад. Маргарита Каменова

01.04.2016 – доп. член Теодора Ханджиева-Дърленска

09.04.2016 – доп. член Жоржета Бочева

16.04.2016 – акад. Жанет Грудева-Попова

23.04.2016 – акад. Витан Влахов

30.04.2016 – доп. чл. д-р Р. Радев

13.05.2016 – акад.Искра Христозова

27.05.2016 – акад. Искра Маждракова

08.06.2016 – акад. Б. Лозанов

22.06.2016 акад. Кр. Якимова,

05.10.2016 – акад. Д. Свинаров,

19.10.2016 – акад. Р. Аргирова

09.11.2016 – акад. Ек. Титянова

23.11.2016 – акад. Б. Лозанов

                 Нереализирани 4 планувани конференции – акад.Никола Владов за трансплантациите в България, акад. Лъчезар Лазаров – „Многоплодна бременност и раждане“ – дописен член доц. Андрей Андреев, акад. Веселин Борисов – „Приоритети и псевдоприоритети в здравеопазването“

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ

Курсове по СДО

През 2016 г. има разработени програми за 5 курса в рамките на Научния академичен учебен център /НАУЦ/, от които са проведени 2 курса – един по патология в цикъла „Биопсична диагноза на туморите“ за лекари патолози и специализанти организиран от акад. М. Каменова и 1 по европейска програма за специалисти по обществени грижи, организиран от акад. Др. Стоянов.Тези два курса осигуриха приход над 4 000 лева на академията. Нереализирани са 3 учебни курса :Диагностика и нови медикаментозни препарати за лечение на глаукома", Курс по физиотерапия и „Подходи за индивидуализиране на фармакотерапията в клиничната практика“.

Акад. проф. д-р Др. Стоянов е участвал като лектор в Международен конгрес на студентите изследователи със съорганизатори БАНИ, МУ София, МУ Пловдив.

Научни семинари

НЦ „Медицина” организира научен семинар за обучение на докторанти и студенти на тема „Новости в ендокринологията”, 2016 г. Модератори акад. М. Орбецова и акад. проф. Давидова.

Втора работна среща на научно-образователната школа за докторанти, специализанти, лекари и студенти изследователи на тема: „Експериментална медицина – съвременни методи и подходи в научните изследвания”, МУ София 11.04.2016 г. Лектори доц. д-р Мирослава Варадинова, член. набл. д-р Евг. Харитов и д-р Милен Христов Лектория /акад. Др. Стоянов/ Съвместна проява на БАНИ и Асоциацията на младите изследователи към БАНИ, 2016 г.

Дебют на „Малък токсикологичен университет” Пловдив 2016 - съвместна изява на Секция „Токсикология” на БАНИ, УМБАЛ „ Св. Георги” ЕАД- Пловдив и МУ – Пловдив

            Изработена „Програмата по токсикология – СДО и становище за обучението на студентите-медици по токсикология във Висшите медицински училища- акад. Хр. Дишовски

           Извън програмата на НАУЦ има голям обем преподавателска работа – голяма част от всички научни форуми се включват в обучениет, но те са по индивидуални програми и са извън стопанската дейност на академията. Информацията за тази учебна програма не се подава редовно с малки изключения и не можем да я отчетем.

                

            

УЧАСТИЕ В ЕВРОПЕЙСКИ И НАЦИОНАЛНИ ПРОЕКТИ

Европейски проекти 2013 – 2018 г.

Европейски проект по Седма рамкова програма спечелен през 2013 г. с координатори акад. Бояджиева и доц. Св. Ханджиев проект PREVIEW.

Европейски проект СОКРАТЕС. Координатор за България по международен проект акад. Титянова 2014 – 2016 г.

Европейски проект EuroHyp“, Седма рамкова програма на ЕС, Координатор за България по международен проект EUROHYP акад. Титянова 2013 – 2018 г.

Международен проект „Ултразвукова технология-предизвикателства пред младите медици“ – по програма „Младежта в действие“ на Европейската Комисия /BG-13/A3.1./225/R2/ за България акад. Е. Титянова

Development and validation of LC-MS/MS method for the determination of carbamazepine in human plasma, COMAC MEDICAL Акад. Свинаров

             NATO Project  EAP.SFPP 984082 “Esterase Status for Diagnostics of OPC Intoxication”, Международен прект на НАТО (SfP) с  участници България (ВМА) и Русия (Руска Академия на Науките и Московски Държавен Университет „Ломоносов“), 2012-2015г . Съ-ръководител и координатор от страна на НАТО, ръководител на Българския екип – акад. проф. д-р Хр. Дишовски.

             EC, 7 Framework Program, IF REACT “Improved First Responder Ensembles Against CBRN Terrorism  (http://www.ifreact.eu/) (Акад. проф. д-р Хр. Дишовски член на научния консултативен съвет) (http://www.ifreact.eu/people/advisory_board)

             Акад. Н. Ананощев. Проект по оперативна програма „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика 2014 – 2020 г.” на Европейският фонд за регионално развитие.

     

                        Научни проекти, финансирани от МОНМ, фонд научни изследвания:

 

             Акад. проф. д-р М. Мурджева: „Аутизъм и специфично нарушение на речта“

             Акад. проф. д-р Гетова: „Синтез на нови флуоренилни спирохидантоини и техни метални комплекси

             в търсене на по-селективни противотуморни средства“; „Създаване на алгоритъм за мултипараметърно флуоротометрично проследяване на минимална резидуална болест при деца с ОЛЛ”

           Акад. Жанет Грудева: участва в три проекта, финансирани към университетите:

„Клинична, хормонална и метаболитна характеристика на тиреоидния карцином“,

„Тъканен фактор като биологичен предиктивне маркер в оценката на тромбофилния риск и метастатичен потенциал с малигнени заболявания“,

„Пилотен персонализиран транскрипционен и мутационен анализ при КРК“

Академично тържество по повод 85 г. на акад. М. Апостолов, септ.,2016г. БЧК- със слово на юбиляра и документално-есеистично представяне на делото му от акад. В. Борисов

          

 

2. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ

                                        Директор: акад. проф. д-р Григор Велев

            Центърът се състои от 3 институти, /БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ДОКТРИНА, НАЦИОНАЛНА СИГУРНОСТ НА Р. БЪЛГАРИЯ,БАЛКАНИСТИКА/, в които се разработват проблеми със стратегическо значение като актуализирането на Българската национална доктрина, въпросите за националната сигурност на България и сложните исторически и съвременни взаимоотношения на страните на Балканите. Особено внимание се обръща в последно време на националната сигурност и разработване на стратегия при опити за нарушаването й. В тази област са проведени 2 конференции и предстои организирането на нови форуми.

През 2016 г. НИ „Балканистика“ с директор акад. Стоян Райчевски и научен секретар: дописен член доц. д-р Стоян Танев „проявява активност чрез съорганизиране и участие в Български исторически форум и участие в конференции;

Акад. Райчевски има издадени много книги и публикации.

Съорганизатори с участие с научни доклади в конференция „Родопа планина – земя на хора, богове и храмове” 12-13.10.2016 г. във Велинград.

Съорганизатори в конференция на тема: „Етническа принадлежност на помаците от Тракия – Мултидисциплинарен и интердисциплинарен подход „ 17-19 Март 2016 в Комотини Гърция.

 

            3. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „БЪЛГАРИСТИКА с директор: акад. Йордан Каменов /от 2015 г./

           Центърът има два научни института.

            Институтът „Български език и литература” се развива в три насоки – създаване на художествена литература и поезия, литературна критика и популяризиране на българската литература и слово. Стойността на извършените дела се определя от активността на членовете ѝ Румен Леонидов, акад. Йордан Каменов, акад. Драгомир Шопов, акад. Галина Златарева, акад. М. Кадиев, акад. д-р Ив. Денева и др.

             В института е постигната великолепна интеграция между художественото слово и артистичното му пресъздаване чрез провеждане на артистични спектакли, съпроводени с есеистичен анализ на представените произведения. Спектаклите са съвместна проява с Академичния театър на българското слово.

         Научна секция „Академичен български литературен форум“ с ръководител акад. Марин Кадиев; проявява висока активност в творчеството и в популяризирането на българската белетристика и поезия в страната и всред българската диаспора в чужбина .

           Научна секция „Академична вечер на съвременната българска поезия“ – акад. Драгомир Шопов. акад. Румен Леонидов, получи наградата за поезия „Никола Фурнаджиев“, 2016 г., Анна-Мария Гюзелева, в „Перото“ 2016 г. Доп. член Дончо Нанов Дончев-Гърбовучаства в Национален конкурс за поезия „Усин Керим” в Чепеларе 2016 г., където е сред номинираните автори.

            Предвиденото провеждане на съвместна работа с Националния литературен музей не се осъществи.

            

         НИ Българска история“ работи в две направления: организиране на Български исторически форум, който функционира редовно и работи съвместно с Центъра по балканистика и издадетлска дейност. Продължава издаването на многотомна История на България с редактор акад. Пламен Павлов и на многотомното издание на акад. Велев „История на българите в Македония“. През 2016 г. проявите на форума намаляха силно, като за това има и обективни причини. Центърът се нуждае от привличане на нови членове, особено в областта на езиковедството и на историята.

           Предстои оптимизиране на структурните звена в центъра.

          Дописен член доц. Ст. Танев организира Кръгла маса посветена на Априлското въстание, в която участваха и видни български историци от университетските среди – проф. Пламен Митев /СУ/ и проф. Иван Стоянов /ВТУ/, м. април, 2016 г., София.

 

4.НАУЧЕН ЦЕНТЪР „ЗЕМЕДЕЛИЕ И БИОТЕХНОЛОГИИ

            Планувани 3 научни конференции чрез институтите на центъра, 2 нереализирани.

През 2016 г. в структурата му има 4 институти: Почвознание, Агрономия, Животновъдство и Ветеринарна медицина.

Проведена е една научна практична конференция „Състояние и проблеми на лозарството и винарството в България след 1990 г.“ м. юни, 2016 г. София, с председател акад. проф. д-р Славчо Панделиев

 

             5. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И СТРАТЕГИИ

Директор: акад. проф. д-р Георги Маринов  

             Центърът има два научни институти:НАЦИОНАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯи ИЗУЧАВАНЕ НА НАЦИОНАЛНАТА ИКОНОМИКА” с 12 члена. Научните прояви се изразяват в провеждане на конференции и организиране на Български икономически форум с председател акад. Георги Маринов. Последната конференция привлече авторитетни икономически експерти в нашата страна и е обещаваща за по-голямо присъствие на икономисти-академични членове на БАНИ – в стопанското развитие на страната. Необходимо е приемане на нови членове, осигуряване на редовно излизане на списание „Български икономически преглед“ с главен редактор акад.Г.Маринов и стимулиране на учебната дейност. Още може да се желае за системно разглеждане на остри икономически проблеми в Икономическия форум и активиране на дейността на новите членове в икономическия бранш.

                                       

           Научни прояви:

Конференция (съорганизатор) „Китай – възраждащият се гигант” (февруари 2016), председател акад.проф. д-р Георги Маринов

Конференция (съвместно със СТПП): „България в новите геополитически и геоикономически реалности” ( 15 април 2016), съпредседател акад.Г.Маринов

Конференция „Юбилейна сесия и 100 години евразийско движение” (октомври 2016), председател акад.Г.Маринов

Конференция „Национална концепция за радикални реформи в България” (21 октомври 2016)с председател дописен член доц.д-р Борис Михайлов

Форум „ Проблеми на националната сигурност“ (м. март 2016 г.), председател акад.Г.Маринов

            Участва в организиране на „Българо-македонски бизнес” - форум в гр. Скопие (не се проведе)

 

            Дописен член доц.Б.Манов работи върху Проект на ЮЗУ „Виртуално и въображаемо“.Участва в проведените конференции от Научния център.

            Доц.Б.Михайлов е издал брошура: “Национална концепция за радикални реформи в България“.Участа в конференциите подготвени от НЦ „Икономика. Предложил е курс с две учебни програми не реализиран.

 

           6. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „СОЦИАЛНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

Директор: акад. проф. д-р Крум Крумов /от 2014г./

            В Центъра има 5 института, между които 2 – НИ „Психология“ и НИ Демография работят системно и активно. През 2016г. е проведена поредната международна конференция – Проблемите на организационния мениджмънт и управлението на човешките ресурси; «Замъка» в с. Равадиново , м. юни, 2016 г. Конференцията е организирана от БАНИ, Европейски център по бизнес, образование и наука и Международен конферентен центърза наука и изкуство «Замъка» с издаване на сборник.

 

Демографският институт има много аналитични разработки и публицистика осъществявана от ръководителя ѝ акад. Петър Иванов.

 

Останалите три институти / Социология, Философия и Богословие/ имат ниска активност, но и липса на членове, освен ръководителите им.

           

           Плануваните конференции в НИ „Социология” – „Социален контекст на здравните реформи в България“ и „По въпросите на социологията“, в НИ „Демография”- „Демографски проблеми на българската нация“ , „Проучване на етническата структура на българската нация” не се проведоха по обективни причини. Не се проведоха също плануваните конференции „Съвременни проблеми на философската мисъл“ и „ Проблемът за изучаване на вероучение в Българските училища“

 

 

7. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „ПРАВНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ НАУКИ И ДИПЛОМАЦИЯ

Директор: акад. проф. д-р Мария Славова /от 2014г./

            

           В центъра има два институти: „Правни науки” и „Правна защита”. Възлагат се големи надежди на екипа от юристи за отстояване на правата на Академията, относно отпускане на държавна субсидия и други юридически обосновани предложения, но досега в това отношение не е отбелязан особен напредък. Работата на центъра е съсредоточена предимно в директора му – акад. М. Славова, която проявява значителна активност /промени в Устава, регистрация в обществена полза на сдружението, предложила е работен план с широк диапазон на действие – редовни правни форуми, издаване на списание, планове за учебни курсове и др.

         Български правен форум – планувани ежемесечни заседания. Проведена Дискусионна кръгла маса на тема: „Съдебна реформа, тук и сега“ на 19 април, 2016г. модератори: акад. М. Славова, дописен член М. Марковски, София, БЧК. .

        Сп. „ Правен преглед – гл.редактор: акад. проф. д-р Мария Славова – редовно започна да се отпечатва от 2017г.

Научен институт „Правна защита” с директор доп. член Марин Марковски /от 2015 г./

През 2016г. не са регистрирани научни прояви.

Планувана и нереализирана кръгла маса – „Правната защита и нейното място в съдебната реформа”

Предложение за Национални конференции „Висше образование и интелектуална собственост” и „Морални норми и правна защита” /дописен член проф.д-р Л.Катрова/.

8. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „ПРИРОДНИ И ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

Директор: акад. проф. Бойко Рангелов

В Центъра има 4 институти, от които НИ „Науки за земята и космоса“ функционира активно с висока индивидуална научна продукция на ръководителя му акад. Бойко Рангелов /от 56 за три години публикации, многократни участия в предавания по ТВ, участия в национални и международни конференции/ и публицистична дейност на доц. Р. Главчева. Новосъздадените през 2016 г. три институти /НИ „Екология” с директор акад. проф. д-р Николай Козарев, НИ „Надеждностно-рискови анализи , прогнози и проектиране“ с директор акад. проф. Николай Петров, и НИ „ Иновации“ имат амбициозни планове за научна и преподавателската дейност. Започна издаването на научно-техническо списание с главен редактор акад. Н. Петров, включено в издателската дейност на БАНИ /един брой вече е факт/.

Към центъра работи и дописен член д-р Митко Димитров. Неговият труд върху патофизиологията на фотосинтезата съдържа оригинален принос с ранг на иновационна хипотеза за проучването на този фундаментален процес необходим за живота на планетата.

Планувана конференция: „Екологични проблеми на България“ и програма за учебен курс – не проведени

Акад. Н. Петров е главен редактор на научно списание, което ще се издава съвместно с БАНИ. Представил е план за пет научни лаборатории, чиято дейност до сега не е оповестена.

„Технико-икономически системи и иноваци” с дир. – акад. Николай Иванов Петров

„Социално-икономически системи и философия” с дир. – доп. член доц. д-р Николай Атанасов;

„Химико-физически анализи и екология” с дир. доп. член д-р Красимира Станчева – БУ;

„Производствени технологии и инженерни изследвания” с дир. – член набл. д-р В. Димитров – ТУ-София;

„Информационна лаборатория” с дир.член набл. д-р Станчо Павлов – Унив. „Асен Златаров”, Бургас

          

НИ „ИНОВАЦИИ“ /от 2016г./ с директор дописен член проф. д-р Георги Ламбаджиев.

Институтът беше официално открит на 12.10.2016 г.

В представената концепция институтът е организация на новатори и експерти, насочена към търсене на решения на технологични, технически, управленчески, методологични проблеми, усъвършенстване или синтез на нови психотехники или технологии за стимулиране на персоналната креативност, теоретично моделиране на креативни процеси и тяхнотото компютърно стимулиране, синтез на нови решения и парадигми в междудисциплинни области. Институтът за иновации е прототип за формиране на национална мрежа от генератори на идеи за решаване на проблеми.

Формите на решение на проблеми са: ноу-хау, патент, рационализация, алгоритъм, софтуерен продукт и други. Досега са проведени 14 семинари по програмата на института.

 

          9. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЙН”/от 2015г./

Директор: акад. проф. д-р арх. Николай Тулешков

          

           Центърът има 2 института:НИ „АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО И       ГРАДОУСТРОЙСТВО” (НИАСГ) с дир.: акад. Николай Тулешков и научен секретар: акад. проф. д-р инж. Дончо Партов и НИ „ДИЗАЙН” (НИД) с дир.: акад. проф. д-р Сашо Драганов

 

НЦ стартира с изготвяне на адекватна структура и сериозна план-програма за научна дейност, която започна да се реализира. Центърът се състои от няколко академици, но разчита на привличане на млади специалисти и съвместна дейност с чуждестранни организации.

НИАСГ реализира първата си голяма научна проява няколко месеци след разкриването на института – организира Международна научна конференция „Проблеми на проучването, опазването и социализацията на недвижимото културно наследство“, ноември, 2016 г., София, с участие на чужд естранни учени от над 20 страни, с издаване на сборник с доклади.        

 • Издава сп. „Паметници, Реставрация, Музеи“, съвместно издание на НИАСГ на БАНИ и АИ „АРХ & АРТ“.
 • Има рамков договор за съвместна дейност по научни програми с Фраунхофер институт за строителна физика – Германия.
 • Членовете на НЦ имат висока индивидуална активност с участия в международни научни конференции и други форуми.
 • Предвижда формиране на специализирани научни сектори с привличане на млади научни сътрудници за укрепването им.
 • Предвижда сключване на договори с външни спомоществуватели за осигуряване на необходимо финансиране по изпълнение на програмата.
 • Работи по идеен проект за мемориален център
 • Провежда консултации и експертизи в областта на проектирането и строителството.
 • Съвместна работа с НИД върху предложение за нов закон за авторското право.
 • Издаване на публикации в електронно интернет списание „АРТ ДИАЛОГ“, с участие на съсловните гилдийни организации; ИЗА-АРТ, за управление и защита на авторските права в областта на визуалните изкуства и Националната асоциация за дизайн и реклама.
 • Има рамков договор за съвместна дейност по научни програми с международни организации за авторски права; IFFRO; ADAGP (Societe des Auteurs Dans les Arts Graphiques et Plastiques); VISARTA – Румъния; UFI- the Global Association oe the Exhibition Industry.
 • Предвижда формиране на специализирани научно-развойни сектори, както следва:

    

НИД проведе също Международна научна конференция на тема: „Проблеми на авторското право при регистрацията, защитата и начините за договориране и отстъпване на интелектуална собственост в областта на дизайна за серийни продукти, и в областта на висшето образование“ – акад.Сашо Драганов

üИндустриален дизайн – изделия за бита и средства за производство

üДизайн на рекламни продукти, приложна графика и ВЕБ дизайн

üДизайн на облекло и аксесоари

üДизайн на жизнена среда

üДизайн на сценични компоненти

üДизайн на пособия за игра

üКанзей дизайн

 • Привличане на изявени и млади научни работници за укрепване и развитие на института и отделните му сектори. Няма информация до сега за работата на развойните сектори и няма новоприети членове в центъра.
 • 2016 г. Юбилейно честване на големия български цигулар Васко Абаджиев в Музикално училище
 • 2016 г. 2 концерта на хор „Гусла „ в зала „София“ с диригент акад. В. Бобевски: „На България с обич и признателност”, м. януари, 2016 г. и „Обаянието на българските мъжки гласове”, м. юни, 2016 г.
 • Честване на Деня на будителите в читалище „Красно село“ с участието на хор „Гусла“ под диригентството на акад.В.Бобевски, на акад. Й. Каменов и клавирно изпълнение на В. Стамов, 01 ноември, 2016 г.
  • Новоприетият акад. Йордан Камджалов представи своята концепция за съвременна музика в „Квадрат 500“ и изнесе великолепен концерт в зала „България“ на 07.11.2016 г.
  • Провеждане на 15-ия международен фестивал „Вселената на компютърната музика“, организиран от акад. проф. д-р Симо Лазаров. Фестивалът, стартирал като национален през 1989 г, става един от учредителите на международния форум заедно със сдружението на авангардни идеи KYMA - Atlanta, USA и Synthi AVB - Tel Aviv, Israel. Фестивалът се провежда едновременно в София и Атланта, а българската усъвършенствана методология за преподаване на съвременна музика е получила своето признание и подкрепа на световни форуми.
  • На 21 февруари 2016 г. в Аулата на НУМТИ „Добрин Петков” – Пловдив се проведе тържествен концерт по случай 75-годишнината на създателя на Пловдивската професионална валдхорнова школа акад. проф. Стоян Караиванов.
  • доп. чл. Кирил Ламбов осъществи концерт в Азербайджан по случай националния празник „Новруз“ – означаващ Първа пролет; взе участие в организацията и реализацията на конкурса за млади оперни певци „Розата на Есперта“ в Карлово и композира операта „Рейдр лисицата“ по либретото на Вероник Стеено.

10. НАУЧЕН ЦЕНТЪР „ОБРАЗОВАНИЕ, НАЦИОНАЛНО, ГРАЖДАНСКО И РЕЛИГИОЗНО ВЪЗПИТАНИЕ” с дир.акад. Боян Лалов с два научни институти: НИ „Образование“ и НИ „Национално гражданско и религиозно възпитание“.

Проведен един форум на тема: Национално, гражданско и религиозно възпитание на българската училищна младежв зала «Овална» на БЧК, януари, 2016 г. Модератор: акад. М. Каменова. Лектори: акад. Гр. Велев, дописен член Янка Такева, свещеник Веселин Арнаудов. В сравнение с предишни години активността на центъра съществено спадна.

 

ОТДЕЛЕНИЕ ИЗКУСТВО

1. ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ТЕАТРАЛНО, ЦИРКОВО И КИНОИЗКУСТВО”

Центърът има три института, сред които творческият институт „Театрално изкуство“ има силно присъствие в културния живот на столицата и страната. Дейността му е силно преплетена с тази на Центъра по българистика с директор акад.Й.Каменов, под чието ръководство и сценарии се реализира програма, прицелена в  утвърждаване на българското художествено слово. Най-силната негова изява е редовното изпълнение на музикално-литературни спектакли.

Заслужава да се отбележи и активната артистична и благотворителна дейност на цирк „Балкански“, който стана колективен член на БАНИ. Неговият директор акад. Балкански е сред ревностните привърженици на идеите и мисията на БАНИ.

 

В ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ТЕАТРАЛНО ИЗКУСТВО“ активно работи Академичен камерен театър. Моноспектакълът „ Греховната любов на Захари Зограф“ е игран многократно в София и страната от 2012 г. до 2016 г. от артистът Л. Бъчваров.

Академичният камерен театър и Академичният театър на българското слово обединяват своята дейност с представяне на литературно-музикални вечери.

Съставена е поредица от юбилейни ежемесечни чествания на големи български писатели и бележити държавници, организирани по авторски сценарии на акад. Й. Каменов. Те са синтез на есеистично интерпретиране на творчеството съчетано с артистично изпълнение и музикален съпровод от обичана българска музика. В спектаклите са участвали доп.член Любомир Бъчваров, дописен член Б.Вульпе и др. Артисти, акад. В. Стамов изпълнява музикалния съпровод.

 • 01.2016г. Спектакъл посветен на 160 г. от рождението на Стоян Михайловски
 • 18.02.2016 90 години от смъртта на Петко Юрданов Тодоров
 • 22.03.2016 Мирон Иванов – 85г. от рождението му
 • 14.04.2016 Димитър Димов, 50 години от смъртта му.
 • 12.05.2016   Спектакъл по случай 150 г. от рождението на Пенчо Славейков
 • 08.06.2016  Посветен на 140 г от гибелта на Христо Ботев
 • 19.09.2016  По случай 90 години от смъртта на Димчо Дебелянов
 • 11.10.2016 Малко познатото творчество на Димитър Подвързачов
 • 08.11.2016  Вечер,посветена на 50 години от смъртта на Веселин Ханчев
 • 13.12.2016  Спектакъл по случай 50 г. от смъртта на Димитър Талев

Представяне на произведения на Волжки българи в руската литература – Державин, Карамзин, Пушкин, Гогол, Толстой, Тургенев, Ана Ахматова, М. Булгаков, Ив. Бунин и др. Не можа да се осъществи през 2016 г.

 

1.2. ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ЦИРКОВО ИЗКУСТВО“ Директор: акад. Балкански

През 2016 г. българският цирк „Балкански” стана колективен член на БАНИ. В този период от традиционната благотворителна дейност на цирка са се възползвали около 3000 деца, възрастни и инвалиди от 70 домове, за което са получили многобройни благодарствени писма.

Значителен успех на Дирекцията на цирка е разрешението от Столична община за създаване на циркова площадка за шапитата на „Балкански Ентъртеймънт” ООД в парка „Зона Б 5”.От тогава са проведени редица представления вкл тържественото честване през 2017 г. на 120 годишнината на българското цирково изкуство.

           

2. ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР „МУЗИКА И ТАНЦИ”

Директор: акад. проф. Емил Янев

Творческият център е сред активните структури на БАНИ с разнообразна концертна и музикално-просветителска дейност.Състои се от 4 институти, сред които институтите „Класическа музика” и „Танци“ се провяват със забележителна програма и ангажираност на членовете им в културния живот на България. През периода са изнесени 20 концерта , част от които в Зала „България“, Зала 1 на НДК, Спортния комплекс във Варна, зала“София“ в столицата, Музикалната академия в Пловдив и др. Акад. Куртев има редица самостоятелни концерти и организира концертни прояви в София и Кюстендил под егидата на БАНИ. Изключително активна дейност за популяризиране на българската музика прояви акад. Емил Янев. Той направи редица писмени предложения до МОНМ, до Министерство на културата и други институти за възстановяване на членството на България в международни музикални общества ,за създаване на държавен институт Българска слава, за подпомагане на хоровото пеене, до МОН, до СБЖ за повишаване на квалификацията и запознаване на обществеността с музикалните проблеми. .Акад. Емил Янев издаде книга „Размисли по проблеми” и системно представяше статии за вестник „Целокупна България”. /приложена индивидуална програма/. Институтът „Танци” се проявява с яркото присъствие на две прочути български балерини акад.Колдамова и акад.Богоева, които продължават своето творчество и талант чрез многобройните си ученици.

ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „КЛАСИЧЕСКА МУЗИКА“с директор: акад. Емил Янев

Академик Емил Янев е член на Академичния съвет и организатор на голяма част от музикалните прояви. Институтът има четири секции Академична оперна група, Духов квинтет, Клавирни концерти, Академичен хор „Гусла“.

Творчески прояви на центъра включват:

     Издаден бе Алманах с фотоалбум на членовете на ТЦ от акад. С. Лазаров и акад. Ал. Абаджиев

            Започна редовно представяне на българска и чуждестранна оперна музика в СИТИ МАРК АРТ ЦЕНТЪР организирано от акад.Ал.Абаджиев.

ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ПОП МУЗИКА“

„Незабравими български песни” – планувани 2 естрадни концерта в зала 1 на НДК за 2016 г. – непроведени

ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ “ФОЛКЛОРНА МУЗИКА“

             През 2016 г. ансамбъл „Филип Кутев“ с директор академик на БАНИ акад. Л. Кутева изнесе забележителен концерт в зала 1 на НДК.

ТВОРЧЕСКИ ИНСТИТУТ „ТАНЦИ“

              На 18.06.2016г. акад. Красимира Колдамова се завърна на сцената на Софийската опера чрез своите ученици с Балетна гала вечер по повод на 40-годишната ѝ педагогическа дейност и четвърт век балетно студо «Красимира Колдамова».Голямата ни балерина бе удостоена с държавна награда и с медал «Петър Берон» на БАНИ.

3. ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪР „ИЗОБРАЗИТЕЛНО И ПЛАСТИЧНО ИЗКУСТВО”

Директор – акад. проф. д-р Иван Газдов

Сред художниците академици и дописни членове от БАНИ се открояват имената на водещи творци в тази област като акад. Никола Манев, акад. Симеон Спиридонов, акад. Михаил Лалов, акад. Иван Газдов и др. Всеки от тях направи впечатляващи с колорит и стилово разнообразие изложби у нас: акад.Манов прави ежегодни изложби в София и в страната, акад. Газдов също има 3 самостоятелни изложби в галерия „Възраждане” в Пловдив представи изложба „Графикатури,в художествена галерия „Илия Бешков” в Плевен, в София. Българският скулптор акад. проф. Богомил Николов изработи   Международната Награда ‘’Никола Гюзелев’’ за оперно изпълнителско и изобразително изкуство по инициатива на Фондация ''Никола Гюзелев''.

Подготвен е проект от доп. член Сиромашки за паметник на свети княз Борис Михайл първи. . Няма пълна информация за дейността на художниците и скулптурите членове на нашата академия.

 

ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТЪРПОЕЗИЯ, БЕЛЕТРИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА”

Директор - акад. Румен Леонидов

 

В центъра има три институти – ТИ „Поезия“, ТИ „Белетристика“ с ръководител и ТИ „Литературна критика“ . Дейността им в голявата си част се припокрива с тази на института „Българистика” и „Театрално изкуство”. Присъствието на такива творци в областта на поезията като акад. Румен Леонидов и акад. Драгомир Шопов , и на белетристи като акад. Г. Златарева и акад. Ив. Денева допринасят за авторитета на този център и съответно на БАНИ. Апостолската дейност на акад. М. Кадиев /150 представяния на българска литература в страната и чужбина за една година!/ може да служи за пример на отдаденост към определена кауза. Не са достатъчно инициативите за привличане на съвременни поети и писатели за постоянна рубрика „Български литературен форум”. Литературната критика е застъпена в анализите на творчеството на наши писатели и в представянето на някои книги /Й. Каменов, М. Кадиев/. В тази област предстои оптимизиране на структурните звена, за да се постигне съответствие с функциите, които изпълняват.

 

Акад. Р. Леонидов – известен български поет, изявен публицист и общественик получи наградата на името на „Никола Фурнаджиев”, 2016 г.

Създател и водещ на публицистичното предаване „Съботаж”, което се излъчва всяка събота по Националното радио, първа програма.

Автор на публицистични статии във вестник „Животът днес”, чрез които се оповестяват дейности на БАНИ. Поддържа постоянна рубрика с интервюта с акад. Велев по историческа и съвременна проблематика.

Акад. М. Кадиев е издал през 2016 г. две книги: „Възход без падение” и „Думи за известни и неизвестни писатели и книги”, която е част от многотомен литературоведчески труд.

Акад. Марин Кадиев, председател на Българския литературен форум при БАНИ, представи за краткото време като член на БАНИ многобройни представяния на съвременни български автори и книги в цялата страна, между които: В София, в Славянското дружество – слово за българските поети по повод на Деня на поезията, представяне на творчески потртерт и книга на Лили Никол, представяне на книгата на акад.Галина Златарева „Медальонът”; в Пловдив- стихосбирки на Хованес Микаелян, на Йордан Пеев, Васка Минчевар Бета Наур, книга на проф.Д.Грибачев,слово за Ал.Маринов, слово за народните будители, слово за писателя Георги Марков –Джери; в Копривщица книгата на акад. Иван Радев“Д. Дебелянов – обреченост на ранна смърт и вечен живот“; в Севлиево – творчески портрет на писателя Крум Табаков“;в Хасково - творчески портрет на писателя Иван Маринов и представяне на книгите на Мадлена Манчева и на Иван Маринов; в Силистра- книгите на Петър Кънев „Алфатар и възпитаниците му преди 9.09. 44 г.“ и „Българската изгора на Лев Толстой“и много други представяния в редица градове на страната.

Акад. Иванка Денева е сред активните членове на центъра, която популяризира пламенно българската художествена литература в страната и в чужбина. Тя е провела много срещи с нейни съграждани от Сливен и специално с клуб „Будител” за българските ценности, изтъкнати в произведенията на българските писатели. Издаде сборник пиеси „Енигмата на времето“.

Анна Мария Гюзелева и оглавяваната от нея Асоциация „Артемидия” за Българско-Италианско изкуство и култура организират различни културни събития в сътрудничество с БАНИ и нейни членове. Българският Културен Институт в Рим заедно с Асоциацията на Европейските Културни Институти представи като български автор Анна-Мария Гюзелева и последната ѝ авторска стихосбирка по случай Световния ден на Юнеско на Поезията /март, 2016 г./. Нa 18.04.2016г. в Литературен Клуб ''Перото'' на НДК, София, бе представена новата стихосбирка на актрисата и доп.член Анна-Мария Гюзелева „А душата знае'” на изд. ''Български писател'', посветена и в памет на Никола Гюзелев, обогатена с негови авторски картини, с музикалния съпровод на акад. Валентин Стамов.

ОТДЕЛЕНИЕ „ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО И ДЪРЖАВНОСТ

Директор: акад. проф. д-р Петко Тодоров, от края на 2016 г. акад. проф. д-р Лилия Райчева

 

Отделението се състои от един Научен център, Асоциацията на българите по света и Световния парламент на българите.

НАУЧНИЯТ ЦЕНТЪР работи по план-програма , предложена от акад. Петко Тодоров. Организиран е Български журналистичен форум от 2015 г.,чиято дейност силно спадна през 2016г. поради лични проблеми на директора ѝ. През 2016 г. се проведоха следните форуми: „130 години от рождението на проф. Асен Златаров“ с презентации от акад. Петко Тодоров и дописен член Св. Ханджиев, «Априлското въстание в нашата история», с организатор дописен член доц. Ст. Танев, лектори: проф. Пламен Митев, от СУ, проф. Иван Стоянов от ВТУ.

Плануваните форуми : „Съдбата на българите в Македония, Гърция, Албания и Румъния” „Геноцидът върху българите през 1913 г. в Източна Тракия” не се проведоха през 2016 г.

 

През 2016 г. тежеста на публичните прояви падна главно върху института по журналистика, с директор акад. В. Стамов, който разшири своите прояви чрез партньорство с други публични сдружения, работещи за културното, духовно и историческо просвещение на народа ни. В тези партньорски форуми акад. В. Стамов прави впечатление с обширната си култура и познания в областта на старата история на България, непозната за нас.

БАНИ се нуждае от по-активна дейност на журналистите членове на БАНИ в насока към издигане на авторитета на академията чрез по-ясно изразени позиции в нейна подкрепа и оповестяване на нейните дейности.

 

Асоциацията на българите по света /АБС/ и Световният парламент на българите (СПБ) са учредени през 2008 г. по инициатива на председателя на Академията акад. Григор Велев като структури на Академията.

АБС е с почетен председател акад. проф. д-р Гр. Велев и председател почетен член на БАНИ Кирил Йорданов. Обединява български организации от 34 страни и заседава един път на 5 години.

Световният парламент на българите с председател акад. проф. д-р Пламен Павлов и зам. председател дописен член о.р. полк. К. Костадинов се провежда всяка година на 1 ноември.

През 2016 г. се проведе 7-ма редовна сесия на СПБ на 15 и 16 октомври заради провеждане на избори за президент. Всяка сесия публикува Бяла книга за нейните решения.

 

ИЗДАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

БАНИ издава следните периодични списания:

 • „Българска медицина”, Списанието излиза в 4 книжки на английски език ежегодно. Редактор: акад. Ф. Куманов, гл. секретар – акад. Др. Стоянов. Списанието е включено в lnde x Copernicus International Journals Master List и получи висок индекс /ICV/ – 76.45 при станд.стойност 7.35/ на Thompson Reuters за научно съдържание и библиографски показатели. С това стана лидер в текущото класиране на периодичните медицински списания и на второ място сред всички научни списания в България.През 2016 г. поради финансови затруднения регулярното отпечатване на списанието не можа да се осъществи, но през настояащата година се възстанови.
 • „Български правен преглед“ – с гл. ред.: акад. М. Славова, плануван през 2016 г. и вече започна редовното му отпечатване
 • „Български икономически преглед”, гл.редактор: акад.Г.Маринов
 • „Българска архитектура и строителство”, от м.октомври, 2014 г. – гл. ред.: акад. Н. Тулешков
 • Издаване на 2 книжки на сп. „Паметници, Реставрация, Музеи“, съвместно издание на НИАСГ на БАНИ и АИ „АРХ & АРТ“.
 • Издаване на електронни вестници: „Целокупна България“ /от 2010 г./, и „Глас на българите в Македония” /от 2014 г./
 • Списание „Наука, образование и култура” – Главен редактор акад. Н. Петров, БАНИ 2016 г.
 • Списание „Летописи на Българската академия на науките и изкуствата“ – планувано в края на 2016 г. Първата книжка, 2017г. е вече в електронен вариант.

През годината са издадени много научни книги на историческа и обществена тематика, учебници и художествена лтиература. Пълният списък на печатните издания ще бъде публикуван допълнително в каталог.

 

Медийно отразяване на дейността на БАНИ

Излизат редовно онлайн вестниците «Целокупна България» и «Глас на българите в Македония»

Всички по-големи събития, научни форуми и културни инициативи организирани от Академията бяха публикувани в в-к „Целокупна българия“ и намериха отглас в много телевизии, електронни и печатни медии, част от тях съпроводени с пресконференции. В последните месеци се въстанови системното качване на материали на сайта и започна превеждането им на английски език.

Във вестник „Животът днес“ има поредица от интервюта на акад. Р. Леонидов с акад. Велев по исторически теми, националната кауза на българите, сложните отношения на Балканите и особено съдбата на българите в Македония и Западните покрайнини и др. Често се списват коментарни рубрики по наболели въпроси в България във вестник „ Целокупна България” и „Животът днес“ от членове на нашата академия и др.

Предаване „Кардиограма”, което се провежда редовно всяка събота в ТВ „Евроком” с организатор акад. Н. Бояджиева и участие на много членове на академията от НЦ „Медицина“

Акад. проф. д-р Пламен Павлов и акад. Ст. Райчинов водят редовна рубрика в ТВ „СКАТ“, посветена на България, Балканите, тяхната история и проблемна съвременност. Чести негови гости са акад. Гр. Велев и акад. Р. Леонидов.

Голям успех е самостоятелната рубрика на акад. Леонидов „Съботаж”, която се провежда всяка събота по Националното радио.

Членове на БАНИ реализират текущо обществено-политически, исторически, здравни и културно-просветни теми по телевизия, радио и отпечатват статии в периодичния печат.

КОЛЕКТИВНИ ЧЛЕНОВЕ НА БАНИ:

Клиника по очни болести „Зрение” с ръководител: акад. Пр. Гугучкова от 2014 г.

Офталмологична клиника „Ден“ с ръководител дописен член доц. Андреев, от 2016 г.

Български Цирк „Балкански“ с ръководител акад. Балкански, от 2016 г.

 

КЛОНОВЕ НА БАНИ :

1. Клон Благоевград – Работата на клона е съсредоточена в областта на икономиката.

2. Клон Варна – Има насоченост към медицинските научни изследванияи се включва във форми на отделение „Гражданското общество и държавност” – АБС и Световния парламент на българи

3. Клон Габрово – Предимно обществена дейност с регионално значение.

4. Клон Плевен – След първоначалния ентусиазъм и активност в медицинската област сега има спад в интереса и в работата на клона.

5. Клон Пловдив – Активен клон, с ръководител акад. Сл. Панделиев, който обединява развитието на дейности от всички отделения на академията – наука, изкуство и граждански инициативи. Има деен самостоятелен живот, но членовете на Пловдивския клон се включат редовно и в общите научни и културни събития, организирани от БАНИ. Приложен доклад за тяхната дейност за отчетния период.

6. Клон Русеприложен доклад. Дейността е предимно в областта на гражданското общество и е свързана с личната ангажираност на председателя на клона акад. Петър Иванов, който е водещ експерт и ръководител на Демографски институт в България.

7. Клон Скопие – новосформиран клон, който се очертава перспективен, поради огромния брой българи с македонско гражданство.

8. Клон Сливен – Клонът е създаден отскоро . Има двама много активни членове – акад. Н. Петров, който разработи структура в рамките на общата структура и приобщи БАНИ към издателите на научно информационно списание, и акад. Иванка Денева – писателка, която работи в областта на българската култура и нейното популяризиране в страната и чужбина. /Приложен доклад за дейността/

9. Клон Стара Загора – основната дейност е свързана с ветеринарна медицина и животновъдство.

 

ФОНДАЦИЯ «Българска слава», председател: акад. проф. д-р Младен Григоров

                         Подготвен проект за паметник на св. княз Борис I

ОБОБЩЕНИЕ

Академията бележи значителен ръст на цялостната си многообхватна дейност в основополагащи функции на държавата каквито са научните изследвания, развитие на автентична съвременна българска култура и граждански инициативи.

 

 

БАНИ стана организация в обществена полза. Актуализира се Устава и Правилника за нейната работа.

След срив в мениджмънта поради крайно недостатъчен административен капацитет за дълъг период /около 8 месеца за отчетния период/ се направиха ред организационни подобрения – актуализиране на регистъра на членовете, системно онлайн документиране на дейностите и регулярното им публикуване, усъвършенстване на сайта с превод на английски и др.

Разшири се спектъра на научните изследвания с активиране на НЦ по икономика, социални науки, инженерни науки /представени главно от НЦ по архитектура, строителство и дизайн Създаде се Институт по иновации, който започна провеждане на регулярни заседания.

Работата на творческите центрове се разшири и обогати особено в сферата на литературното и класическо музикално изкуство.

Отделението „Гражданско общество и държавност“ стабилизира своята дейност, в частност на Института по журналистика с трайна тенденция към обединяване на дейността му с други културни институции

Появиха се конкретни стъпки към въвеждане на интегрален подход в научните прояви на отделните центрове и институти.

Установява се повишено присъствие на членове на БАНИ в медиите с активна публицистика, насочена към важни проблеми на обществото и държавата в областите на националната сигурност, икономиката, демографския срив, състоянието на българската диаспора, здравеопазване , външна политика и култура.

Огромната по мащаби дейност се извършва от високо отговорни българи, които имат признати лични достижения в развитието на различни сектори в обществото и дават безкористно , без заплащане на техния труд съществен принос за изпълнение на мисията на БАНИ да служи на Отечеството.

 

През 2016 г. се констатира леко забавяне на темпа на работата за което има обективни причини свързани с нарушение на административните функции, но не са преодолени някои хронично допускани пропуски.

 • Не всички научни и творчески центрове имат добър темп на работа, което изисква намиране на форми за стимулиране на дейноста им или преструктурирането им
 • Някои центрове имат остър недостиг на кадри, което налага провеждане на селективен подбор на нови членове-наблюдатели. Това ще доведе до постигане на балансирано съотношение между техния брой и този на       академиците и дописните членове.
 • Част от инициативите на ръководството, свързани с повишаване на авторитета и престижа на академията не се подкрепят от всичките ѝ членове. Например, не се подаде исканата информация за да се изготви алманах на членския състав, на каталог на книгите и публикациите, за индивидуалните научни и творчески прояви. Присъствието на академичните членове в провежданите научни форуми, концерти и литературно-музикални спектакли е недостатъчно, а това е форма за доказване на съпричастност на всеки член на БАНИ към живота на Академията.
 • Всички центрове и институти имат недостатъчна учебна дейност в НАУЦ, а това е начин за допълнителен доход за академията.
 • Плащането на членския внос става трудно със закъснения или изобщо отказ от плащане.
 • Липсва активност и инициатива на членовете на БАНИ за подпомагане на финансирането чрез спонсорство и дарения на академичните мероприятия.

            Трябва да признаем, че огромният труд на академията все още не може да изведе БАНИ до нужното признание за да навлезе тя по-широко и пълноценно в научния и културен живот на страната, за да достигне академичната активност до широката общественост, и преди всичко до съзнанието на управляващите, които биха могли да използват пълноценно капацитета на нашите човешки ресурси.

Още в началото на тази година Ръководството разработи програма за активиране на всички ресурси на академията за по мащабно популяризиране на дейността в страната и извън нея.

Предстои утвърждаване на директорите на Центровете и по-рационалното им реструктуриране където се налага. Директорите на центровете следва да поемат по голяма отговорност при плануване на работата, контрол на изпълнението и отчитането ѝ.

Разчитаме на целия членски състав на Академията за активно, волево и силно присъствие в нашия научен, културен и обществен живот за утвърждаване на българските творчески способности и запазване на българския национален дух в интерес на България.