БАНИ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2018 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2018 Г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2018 Г.

Докладът е изготвен въз основа на изискванията на Закона за счетоводството за отчетността на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.

Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/ е сдружение с нестопанска цел със статут в обществена полза. Организацията осъществява дейността си в подкрепа на повишаване на знанията и образованието на своите членове и на обществото като цяло. Тя съдейства за професионалното развитие във всички области на науката и образованието чрез организиране на национални и международни научни и културни прояви - конгреси, курсове, семинари, кръгли маси, концерти, спектакли и др., свързани в частност с общите цели и задачи на Академията..

1. Обективен преглед на дейността.

1.1. Организационна дейност. През 2018 година са проведени 2 общи събрания, 7 заседания на Управителния съвет (УС) , 4 заседания на Академичния съвет (АС), 2 заседания на Комисията по номинации и 2 заседания на Контролната комисия. Осъществяван е текущ контрол на дейността и са предприети мерки за нейното оптимизиране. Сдружението е преструктурирано с актуализиране на научните и творчески центрове. Направени са изменения в Устава на БАНИ в съответствие със ЗЮЛНЦ и са допълнени и преработени критериите за прием на нови членове. Организиран е Благотворителен концерт за подпомагане на дейността на Академията.

1.2. Медийна дейност. Организацията притежава собствен сайт https://basa.bg (българска и английска версия), който е публично достъпен и напълно безплатен за потребителите. В него се публикуват ежесeдмично научни и културни информации за провеждане на предстоящи и отразяване на минали събития, в които БАНИ е организатор или съорганизатор.

1.3. Издателска дейност. БАНИ издава две периодични самостоятелни списания на хартиен и електронен носител - "Българска медицина" и "Летописи", както и 3 списания в сътрудничество с други издателства. Членове на БАНИ са автори и съавтори на редица учебници и ръководства в различни области на науката.

1.4. Международна дейност. През 2018 г. бе подписан Меморандум за сътрудничество с Къзълординския държавен университет "Коркът Ата", Република Казахстан и бе подновен договора за сътрудничество между БАНИ и Сръбската кралска академия на науките и изкуствата. Бе подписан и договор за сътрудничество за 5-годишен период с Академията на науките на Молдова.

1.5. Дейности по научни центрове

1.5.1. Научен център "Медицина" с директор акад.проф.д-р Надка Бояджиева. През 2018 година са организирани 10 заседания на „Български лекарски форум". Проведени са 4 национални и 3 международни симпозиуми. Чрез предаването "Кардиограма" на телевизия „Евроком" са реализирани над 30 предавания със здравна тематика с участие на членове на БАНИ. Членове на БАНИ са публикували научни публикации в авторитетни списания и са издали книги и учебници. Много членове на НЦ „Медицина" са участвали в национални и вътрешноуниверситетски проекти; в научни журита; в научно ръководство на докторанти, в редколегии на научни списания.

1.5.2. Научен център "Природо-математически и технически науки" с директор акад. проф. д-р Бойко Рангелов. Центърът организира 7 публични лекции в областта на математиката. Членовете на центъра са участвали с доклади в международни конференции. Публикувани са 44 дописки с експертно-популяризаторска насоченост. Проведени са 26 семинара в рамките на Института по иновации. Произведени са ноу-хоу за решаване на национални проблеми и проблеми на малкия и средния бизнес и активна издателска дейност.

1.5.3. Научен център "Хуманитарни науки" с директор акад. Йордан Каменов. Проведени са 9 литературно-музикални спектакли към „Театър на словото", организирани са над 35 представяния на книги в България и чужбина. Членове на центъра са публикували над 35 статии, издали са исторически книги и са участвали в редакционни колегии на учебници. Проведени са три заседания в рамките на Научен форум „Балканите днес". Организирана е национална конференция, посветена на философията, биотехнологията и спорта от името на БАНИ.

1.5.4. Научен център "Обществени науки" с директор акад. проф. д-р Георги Фотев. Членовете на центъра са издали 2 книги, публикували са общо над 130 статии, участвали са в предавания в медиите. Имат участие в 4 научно-изследователски проекта. Отчетена е преподавателска дейност. Актуализирана е Българската национална доктрина в частта национална сигурност.

1.5.5. Научен център "Икономически науки" с директор акад. проф.д-р Георги Маринов. В рамките на Българския икономически форум са организирани 4 конференции. Центърът е участвал с научни доклади в национални и международни конференции и форуми , част от които са публикувани в списания „Геополитика", „Международни отношения", „Летописи" и др. Издадена е една книга. Взели са участие в разработването на Стратегия за развитието на овцевъдството и козевъдството в България.

1.5.6. Научен център "Архитектура, строителство, градоустройство и дизайн" с директор акад. проф.д-р Николай Тулешков. Членовете на центъра имат участия в национални и международни научни форуми. Публикували са 40 научни трудове и доклади. Осъществена е проектна и преподавателска дейност. В афилиация с БАНИ са издадени 2 книжки на списание "Паметници, реставрация, музеи".

1.6. Творчески центрове

1.6.1. Творчески център "Поезия и белетристика" с директор: акад. Румен Леонидов. Има издадени три книги, 6 стихосбирки. Представяния на творчеството на съвременни български писатели и поети в страната.

1.6.2. Творчески център "Музика и танци" с директор акад.проф. Емил Янев. Центърът участва в 17-ти Международен Форум-фестивал „Вселената на компютърната музика". Под патронажа на БАНИ се проведе международен фолклорен празник. Членовете на центъра са участвали индивидуално в многобройни концерти и спектакли. Академичният мъжки хор "Гусла" изнесе концерти в столицата и страната.

1.6.3. Творчески център "Сценично изкуство" с директор: акад. Александър Балкански-баща. Проведено е национално турне на академичен цирк "Балкански" и осъществяване на благотворителна дейност, за което са получени награди. Членове на центъра са активни водещи организатори на 6-ия международен кинофестивал "Славянска приказка" , проведен в Руския културно-информационен институт в София.

1.6.4. Творчески център "Изобразително и пластично изкуство" с директор акад. Иван Газдов. Оранизирани са изложби в страната и САЩ. Членове на центъра са представени в списание „Летописи на БАНИ".

1.7. Гражданско общество с научен център "Медии и обществени комуникации" с директор акад.проф.д-р Лилия Райчева. Членовете на центъра участват в ежемесечни семинари, национални и международни конференции, кръгли маси и други. Проведени са 5 заседание на Български журналистичеки форум.

2. Анализ на финансови основни показатели от дейността.

Финансовата дейност на БАНИ се отчита стриктно при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и закона за юридическите лица с нестопанска дейност със статут в обществена полза. Контролният съвет прави периодични проверки. Подадени са в срок всички декларации и доклади.

3. Информация за придобиване на собствени акции

Към 2018 година сдружението не притежава собствени акции.

4. Наличие на клонове

Към 2018 година БАНИ няма разкрити самостоятелни клонове – юридически лица у нас и в чужбина.

КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАНИ

Българската академия на науките и изкуствата изготвя цялостен доклад за дейността си, в който се включват всички подразделения, организирани на функционален принцип.
БАНИ няма разкрити самостоятелни юридически клонове и подразделения. Няма дялови участия, акции и други финансови инструменти.
 
Акад. доц. д-р Маргарита Каменова
Главен секретар на БАНИ