БАНИ - ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2019 г.

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ И ИЗКУСТВАТА ЗА 2019 г.

Докладът е изготвен въз основа на изискванията на Закона за счетоводството за отчетността на юридическите лица с нестопанска цел със статут в обществена полза.
Българската академия на науките и изкуствата /БАНИ/ е сдружение с нестопанска цел със статут в обществена полза. Организацията осъществява дейността си в подкрепа на повишаване на знанията и образованието на своите членове и на обществото като цяло. Тя съдейства за професионалното развитие във всички области на науката и образованието чрез организиране на национални и международни научни и културни прояви - конгреси, курсове, семинари, кръгли маси, концерти, спектакли и др., свързани в частност с общите цели и задачи на Академията.

1. Обективен преглед на дейността.

1.1. Организационна дейност. През 2019 година са проведени 2 общи събрания, 8 заседания на Управителния съвет (УС), 5 заседания на Академичния съвет (АС), 3 заседания на Комисията по номинации и 2 заседания на Контролната комисия. Осъществяван е текущ контрол на дейността и са предприети мерки за нейното оптимизиране. Сдружението е преструктурирано с актуализиране на научните и творчески центрове. Направени са предложения за изменения в Устава на БАНИ в съответствие със ЗЮЛНЦ. Направени са частични корекции в Правилника за приложение на Устава.

1.2. Медийна дейност. Организацията притежава собствен сайт https://basa.bg
(българска и английска версия), който е публично достъпен и напълно безплатен за потребителите. В него се публикува актуална научна и културни информации за провеждане на предстоящи събития на БАНИ и се отразява предишна дейност, в която Академията е организатор или съорганизатор. От членове на Академията са реализирани многократни телевизионни и радиопредавания, както и материали в периодичния печат по актуални теми с обществен интерес.

1.3.Издателска дейност. БАНИ издава три периодични самостоятелни слисания на хартиен и електронен носител - "Българска медицина", "Летописи на БАНИ" и „Изследовател", както и 3 списания в сътрудничество с други издателства. Членове на БАНИ са автори и съавтори на редица монографии в различни области на науката, както учебници и ръководства за университетско образование.

1.4. Обществена дейност с принос към програмата за дългосрочно развитие на България е съвместната работа на научните и творчески центрове на БАНИ за актуализирането на Българската национална доктрина.

1.5. Международна дейност. Осъществени са многобройни участия на членове на БАНИ в международни конгреси и конференции.Сътрудничеството на Научния център „Медицина" със Сръбската кралска академия продължи и тази година с участие в научни конференции. През 2019г. бе подновен и разширен договора за сътрудничество между Центъра по архитектура, строителство ,благоустройство и дизайн с ръководител акад.Н.Тулешков, БАНИ и аналогичен институт в Сръбската кралска академия на науките и изкуствата /САНИ/.

1.6. Дейности по научни центрове
 
1.6.1.Научен център "Медикобиологични науки" с директор акад.проф.д-р Н.Бояджиева.
 
• През 2019 г. са организирани 5 научни срещи на Български лекарски форум от лектори, членове на БАНИ на следните теми: „Дълголетие: механизми, принципи за здраве и указания" ; „Новости в диагноза и терапия на кожни тумори"; „Съвременна фармакотерапия на заболяване на Паркинсон. Фарма-когенетика и епигенетика на заболяването"; „ Затлъстяване и ранна профи-лактика"; „ Новости в генната терапия „.
• Проведени са четири научни форуми, два от които международни:
- Балкански ендоваскуларен конгрес - BEC§ISERS, организиран от Българското дружество по ендоваскуларна терапия с председател проф. Иво Петров, академик на БАНИ. В него участваха повече от 500 инвазивни кардиолози, ангиолози рентгенолози, невролози, сърдечни и съдови хирурзи от над 20 страни.
- Научен симпозиум по невросонология, организиран от акад. проф. д-р Е. Титянова, която е и водещ модератор на симпозиума. Бяха представени актуални постижения в областта на невросонологията и мозъчната хемодинамика и обсъдени проблеми на превенцията, ранната диагноза и съвременното лечение на значими неврологични заболявания.
- Научен симпозиум „Заболявания на щитовидната жлеза с фокус върху бременни и родилки" с организатор и водещ модератор акад. проф. д-р Б. Лозанов.
- Национална конференция „Гастрофорум 2019", Варна с ръководител акад.проф.д-р Искрен Коцев.
• За седми пореден път бе проведено „Училището за здраве -за деца, родители и учител" в Албена. Инициативата бе организирана от Българското сдружение за проучване на затлъстяването и съпътстващите го заболявания с партньори БАНИ и фондация „За храната „. Участваха 50 деца в училищна възраст от София, Кърджали, Враца и Варна, които преминаха обучение за принципите на здравословния начин на живот.
• Публикувани и представени бяха нови книги от членове на НЦ „Медицина":
- Представяне на новите книгите на акад. проф. д-р Г. Велев – м. април 2019 г. в зала „Овална" на Червен кръст.
- Представяне на книгата „Болести на щитовидната жлеза" на акад. проф. д-р Б. Лозанов и д-р Л. Лозанов, дм.
- Книгите „Дълголетие" в 2 тома на акад. Н. Бояджиева и автобиографичната книга „Ния".
• Ежеседмично се провеждаше телевизионното предаване „Кардиограма" с водещ акад. проф. д-р Н. Бояджиева, с редовно участие на членове на Научния център по медицина
• Членове на НЦ"Медицина" участваха в различни ТВ предавания и радиопредавания, между които акад. Г. Велев, акад. В. Влахов, акад. Е. Титянова, акад. З. Кръстев, акад. Н. Бояджиева, акад. И. Петров.
• Много членове на НЦ са участвали в национални и вътрешноуниверситетски проекти, в научни журита, в ръководство на докторанти и специализанти, в редколегии на научни списания- акад. Титянова, акад. Свинаров, акад.Мурджева, акад. Бояджиева, акад. Гетова, акад. Орбецова, акад.Каменова и др.
Акад.проф.д-р Надка Бояджиева получи наградата „Питагор" за приноси в медицинската наука.
 
1.6.2. Научен център "Хуманитарни науки" с два института, директор акад. Йордан Каменов
ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
По традиция тя е свързана с два проекта:
1. Участие в списването и редактирането на списанието на БАНИ „Летописи". Редувайки, във всеки негов брой или се представя някой от по-късите жанрове в българската литература, или с прави прави достояние творчеството на премълчавани или неглижирани значими съвременни писатели, в редки случаи и на писатели от миналото. Тъй като и двете поредици се радват на интерес, а и имат потенциал за още много броеве на списанието, ще запазим тази линия и в бъдеще. Със свои текстове – а те общо са около 1/3 от целия обем, участват академиците Й. Каменов, Ив. Денева и М. Кадиев. Й. Каменов помага при редактирането на „Летописи".
2. Работа на Театъра на словото на БАНИ. През тази година Театърът на словото изнесе 6 представления за големи български писатели: Ас. Разцветников, Ил. Бешков /да, художника/, Ел. Багряна, Ал. Вутимски, Й. Радичков, П. Вежинов и на художника Ил.Бешков. Одобрена от ОИК „Красно село" е и програмата ни за 2020 г. Сценарист е Й. Каменов, а изпълнители са членовете на БАНИ Вал. Стамов, Л. Бъчваров и Б. Вульпе. Този проект има голям културно-исторически, образователен и чисто театрален потенциал, оценява се високо от гражданите и предстои увеличение на постановкте пред много повече хора на много повече места.
Членовете на центъра имат и множество индивидуални прояви. Дейността на акад. М. Кадиев се отличава с многобройните му представяния на нови книги от български автори и за словата му по повод юбилейни вечери за български писатели. Ораторският му дар и живото говорене са му спечелили много слушатели, които навсякъде го очакват с интерес. С това той несъмнено допринася и за популяризиране на нашата академия. Значителна активност проявява и акад. д-р Иванка Денева, насочена към представяния на книги на български писатели и на своя книга в градове на страната и към участия в конкурси. Заслужава да се отбележат и нейните международни прояви – двукратно представяне на цикли от авторски поеми в испанското издание "CREAR EN SALAMANKA", орган на Университета в Саламанка / януари и юни 2019 г./ и участие в международния поетичен фестивал "ROMERIAS DEL MAYO" /Осма среща на поетите „Островът в стихове" (30 април - 9 май). Своите индивидуални творчески изяви акад. Й. Каменов е насочил предимно към публикации във в. „Труд" – юбилейни статии за български писатели, есета, статии и рецензии.
ДЕЙНОСТ НА НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ „БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ИСТОРИЯ"
• В рамките на програмата на Исторически форума са проведени 3 заседания на теми: „Национализмът и неговите форми на проявление", „100 години от подписването на Ньойския договор" с лектор акад. Григор Велев и тържествено честване на 150-годишнина от основаването на Българското книжовно дружество в Браила с модератор дописен член доц.Стоян Танев. Във връзка с годишнината са написани юбилейни научни статии /„Марин Дринов – идеен вдъхновител, основател и председател на Българското книжовно дружество" (1869-1911 г.) с автор доц.Ст.Танев, направени са публични сказки и извършени научни изследвания. В списание „Летописи на БАНИ" са отпечатани научни и образователни статии от акад. Гр.Велев , дописен член Ст.Танев и акад.Ст.Райчевски.
• Издадени са поредица исторически книги:
- Акад. Григор Велев публикува два тома от многотомното издание „Българите в Македония" и „Чуждопоклонството при българите и националните интереси", която предизвика голям интерес и беше преиздадена.
- Издадени са 3 монографии на акад. Ст. Райчевски: „Долу Ньой!" Изд. „Захарий Стоянов", 2019г Книгата официално е представена в София, Варна, Пловдив и Бургас. Акад. Стоян Райчевски произнася слово при откриването на изложба в сградата на българския парламент, посветена на 110 години от Ньойския договор, на която са присъствали и гости от тракийските дружества в страната; „Княз Александър Батемберг" и „Даме Груев. Дълг и чест"от изд.. „Захарий Стоянов".
- Организирани са 4 четири национални научни конференции и обнародвани няколко статии в научни сборници и списания от акад. Ст.Райчевски като акцент на дейността му са научни изследвания и публична дейност по повод 100-годишнината от подписването на Ньойския договор.
• Публикувани са редица проучвания в периодичния печат от дописен член доц. Ст.Танев /„Турски историци и други чужди автори – фалшификатори на българската история"; „Същностна характеристика на етнополитическия „научен" проект „Помашки етнос" в Република България"; „Отчуждението от труда и неговото преодоляване в съвременното българско общество"; „Историческото образование в България и в други държави – опит за сравнителен анализ".
• Организирани са представяния на книги с историческо съдържание –„Прадревно Дуло и другите прабългари до и в прадревен Китай" на доц. д-р Любен Иванов "; „Слово, Вяра и Меч. Цар Симеон Велики и Ставането на България." на проф. дфн и дпн Петко Ганчев.
 
1.6.3.Научен център "ИКОНОМИЧЕСКИ СТРАТЕГИИ И ИЗСЛЕДВА НИЯ" (НЦИСИ) с директор акад.проф.д.р Георги Маринов.
• В рамките на Българския икономически форум са организирани 4 заседания, в които участват и студенти от УНСС и други ВУЗ със следната тематика: „Икономическите кризи и възможности за тяхното преодоляване"; „Европейският съюз – алтернативи за развитие и възможности за България"; „Използване на равновесни математически модели в пазарната икономика"; „Реформата в системата на здравеопазването".
• Научноизследователска дейност на членовете на ЦИС е концентрирана главно в научните учреждения, свързани с тяхното академично израстване и преподавателска дейност. Центърът и негови членове са съорганизатори и основни докладчици на национални и международни конференции и форуми, на които са изнесени теми проблемни теми в гополитическата сфера като напр."Дипломатически, икономически и културни отношения и страните от ЦЕИ"изадени в сборник, изд. Фабер;"Китай като глобална икономическа сила";
„Търговската война САЩ-Китай" и др.
• Изключително ползотворно е сътрудничеството на центъра със Софийската Търговско-промишлена камара и ВУФЗ. Установено е сътрудничество с Висшето училище по финанси и застраховки. В резултат на активната информация се постигна привличането на участници от ВУЗ (преподаватели и студенти), академични и обществени организации, НПО и държавни управленски структури в заседанията на Български икономически форум
• Издателска дейност
- Основните доклади от конференциите са публикувани в реномирани списания - сп. „Геополитика", сп. „Международни отношения", сп. „Сигурност", сп. „Политически перспективи", сп."Бизнеспосоки" и др. В сп." Летописи на БАНИ" редовно се публикуват статии от акад. Г. Маринов, акад.Б. Михайлов, акад. Н. Стефанов и др.
- Книгата на акад. Б. Михайлов „Reforms in Bulgaria. Myth and Reality" е публикувана в електронен вид чуждестранното издателство Globe Edit. Тя бе презентирана и в рамките на Икономическия форум
- Редовно се публикуват резултатите от форумите и в електронния сайт на БАНИ.
• Работата по проекти и образователни курсовe продължава да е на организационен етап. Това ново направление в работата на БАНИ все още не носи желани резултати на НЦ"ИСИ"
 
1.6.4. Научен център „Земеделие и биотехнологии" с директор акад.проф.Славчо Панделиев
Под ръководството на акад. Славчо Панделиев е актуализирана учебна програма по европейски проект „Развитие на селските райони в учебен център „Солидарност" към МЗХП .
Подготвени са двама докторанти от дописен член проф. Кирил Попов за защита на дисертации.
Членовете на БАНИ от ВУАРР – Пловдив са взели активно участие в провеждането на „Ден на биологичното земеделие" за десета поредна година. Във ВУАРР с ректор акад. Димитър Димитров системно се провеждат курсове за български и чуждестранни студенти, свързани с европейски програми за интеграция в рамките на ЕС. През 2019г. студенти и докторанти от 5 държави са участвали в лятното училище по проект „Устойчиво управление на земята в ЕС", организирано от ВУАРР в Пловдив.
Под ръководството на акад. Стойков е направена селекция на свине за разплод във фермата на с.Козлодуйци, община Добрич. Произведени са около 5 000 животни за разплод и са разпределени за няколко ферми в страната.
 
1.6.5. Научен център "Социални, философски и правни науки"
Най-активна дейност през 2019 г. и проявил ДЕМОГРАФСКИЯТ ИНСТИТУТ КЪМ ЦЕНТЪРА .
• Проведени са голяма поредица социалнопсихологически, социологични и оперативни демографски изследвания, голяма част от които са публикувани. Между тях са: „Слухове и сплетни в политическата реклама и политическия пиар в България"; „Анализ на изборните прогнози на социологическите агенции преди местните избори"; „Социология на първокласника; етническите българчета в първи клас на учебната 2019-2020 г. са само 28 000, за сравнение, през 1952 г. са били 160 000"; "Демографската катастрофа през 2018 г. се задълбочава!"; „Демографско изследване на динамиката на самоубийствата", „Динамиката на общественото психично здраве, „ Сравнителен анализ "Цени, заплати и пенсии в Царство България и в съвременна България", „Анализ на управлението на ГЕРБ и на политиката в областта на данъците и таксите", „ Изследване на социалното неравенство и на последствията за неимоверно високия децилен коефициент ( доходи на 10-те процента най-богати срещу 10-те процента най-бедни) в България „
• Изготвено е предложение за търсене на наказателна отговорност от всеки, който по един или друг начин отрича Турското робство (по подобие на европейските закони за отричане на Холокоста);
Демографският институт има участие в публични и медийни изяви и др.
НАУЧНИЯТ ИНСТИТУТ „ПРАВНИ НАУКИ" е провел едно заседание съгласно програмата на Български правен форум. Директорът на института е съдействал активно за изработване на проекта за промени в Устава. Автор е на статии в сп. Летописи на БАНИ по проблемни въпроси на образованието и юрисдикцията в България.
 
1.6.6. Научен център "Природоматематически и технически науки" с директор акад. проф. д-р Бойко Рангелов.
Центърът организира 5 публични лекции в областта на математиката. Членовете на центъра са участвали с доклади в международни конференции.
Публикувани са 70 дописки до ИА „Фокус" за земетръсни процеси по Земята с експертно-популяризаторска насоченост, предизвикали широк интерес – намерени са 55 894 прочита.
Научният център активно участва в обществената дейност на БАНИ и в заседанията на Института по иновации с изнасяне на лекции и участие в учебните курсове.
В НАУЧНИЯ ИНСТИТУТ ЗА ИНОВАЦИИ с директор акад. проф. д-р инж. Георги Ламбаджиев е извършена мащабна многопрофилна дейност:
• Проведени са 11 семинари, включващи: Обучаваща сесия, Изследователска сесия, Аналитична сесия, Креативна сесия и Административна сесия с представени и обсъдени 40 доклада.
• Издадено е списание „Изследовател", т.14 с 15 статии и 7 иновационни идеи на сътрудници на Института за иновации. Публикувани са 17 статии на сътрудници на Института за иновации.
• Проведени курсове „Биоенергетика и психокибернетика" – лектор: акад. Георги Ламбаджиев, Акредитиран курс към СУ „Св. Кл.Охридски" по „Нутрициология" с лектори доц. д-р Н.Ламбаджиева и акад. Г. Ламбаджиев.
• Публикувани са 14 оригинални ноу-хау предложения във Фейсбук.
Дарения на акад. Г. Ламбаджиев и доц. Нина Ламбаджиева са направени на БАНИ, / 1454лв/, на читалище „Култура-1910", с. Ветрен дол – общ. Септември с повече от 100 книги и на читалище „Труд 2019" – с повече от 110 книги.
 
1.6.7. НАУЧЕН ЦЕНТЪР ЗА АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛСТВО, ГРАДОУСТРОЙСТВО И ДИЗАЙН, с директор акад. проф.д-р Николай Тулешков
• Издадени са 1 монография, 2 студии и над 10 научни статии
• Взето е участие с доклади в 5 международни и 2 национални конференции
• Издадени са 2 книжки от списание „Паметници Реставрации Музеи"
• Издаден е сборник „Доклади от ІІІ международна научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство БАНИ-2019" (334 стр)
• Членове на институтите са работили върху научни и творчески проекти
• В състава на Научният институт по архитектура, строителство и градоустройство е включен удостоения за академик на БАНИ учен със световна известност, проф. д-р инж. Радомир Фолич.
• Подписан е меморандум между директора и научния секретар на НИАСГ, акад. проф. д-р арх. Николай Тулешков и акад. проф. д-р инж. Дончо Партов с Националната научна фондация към Сръбската академия на науките и изкуствата /САНУ/Белград, Сърбия, представяна от Д-р арх. Наташа Живалйевич Луксор и проф. д-р арх. Надя Куртович Фолич. Предвижда се въз основа на този меморандум за сътрудничество да се договори на ниво академични съвети на двете академии подписването на договор между БАНИ и САНУ за съвместна организация на международната научна конференция по опазване на недвижимото културно наследство с предложение конференцията да се провежда последователно през година в София и в Ниш.
 
1.6.8. ТВОРЧЕСКИ ЦЕНТРОВЕ
Творчески център „ Поезия и белетристика"с директор академик Румен Леонидов.
Работи в тясно сътрудничество с научния институт"Български език и литература".
От членове на БАНи са издадени 4 художествени книги, 2 стихосбирки от Василий Казимировски – „Есенно кафе" и „Въздигане на унижените пороци". Извършени са многобройни представяния на книги от членове на БАНИ и от съвременни български поети и писатели в страната и в чужбина. Дописен член на БАНИ Анна Мария Гюзелева през 2019 г. представяния на стихосбирката ѝ ''А душата знае' в София и страната. Международни прояви имаха членове на БАНИ - акад. д-р Иванка Денева /отбелязани по горе/ и дописен член Анна-Мария Гюзелева. През 2019 г. бяха издадени 4 нейни книги с Издателска къща ''Art in Life'' към Фондация ''Никола Гюзелев'', със съдействието на Биенале Артемидия от Рим, посветени на контактите в областта на изкуството и културата между България и Италия. Анна- Мария Гюзелева участва в проекта ''Седем жени от Рим'' на издателство ''Секстантът'' на г-жа Мария Пия Чаги, представящо авторки на стихосбирки с различна националност, свързани с Рим. През октомври и ноември 2019 г. в Рим под егидата на Седмо Биенале Артемидия между България и Италия се състояха изложби, концерти и представяне на книги, на чиито рекламни материали беше изложено логото на БАНИ. Събитията бяха посветени на 140 год. от установяване на дипломатически отношения между България и Италия и се осъществиха под патронажа на Посланиците на двете страни.
Творчески център „Музика и танци" с директор акад.проф.Емил Янев
В рамките на 50-тия Международен фестивал „Софийски музикални седмици" с подкрепата на БАНИ се състоя тържествен хоров концерт по случай 115-годишнината от рождението на проф. Георги Димитров, създателя на българската хорово-диригентска школа.
Центърът участва в организирането и провеждането на 18 Международен форум-фестивал „Вселената н компютърната музикя" с артистичен директор академик Симо Лазаров. Богатата програма с много семинари, концерти, представяне на книги, връчване на награди се осъществи със съдействието на НБУ, департамент „Музика", СУ"Климент Охридски, БАНИ, НМА „Панчо Владигеров", КИЦ на Северна Македония, БНР и много други културни институции.
Членове на центъра организираха и участваха в концертни изпълнения на „Симфониета," на представителния духов оркестър на София с диригент дописен член на БАНИ Юли Дамянов по случай Деня на българските будители в зала България, многобройни концерти на Академичния хор „Гусла.
Под патронажа на БАНИ се проведе международен фолклорен празник в с.Победа, Ямболско в Деня на Съединението.
В зала „България" се състоя концерт в памет на маестро Никола Гюзелев организиран със съдействието на БАНИ.
Акад. Стефан Лазаров публикува биографични материали за Панчо Владигеров по случай 120 години от рождението му в списание „Летописи" на БАНИ.
Творчески център „Сценично изкуство" с директор акад.Ал.Балкански-баща проведе национално турне на академичния цирк „Балкански". Осъществени бяха благотворителни дейности, за което са получени награди.
Творчески център „Изобразително и пластично изкуство" с директор акад. Иван Газдов.
Организирани са изложби в страната и чужбина. Творчески биографии на художниците - членове на БАНИ акад. проф. д-р Олег Гочев и акад. Матей Матеев с техни произведения бяха отразени в сп."Летописи".
 
1.6.9. ГРАЖДАНСКО ОБЩЕСТВО С НАУЧЕН ЦЕНТЪР „МЕДИИ И ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ с директор акад. проф. д-р Лилия Райчева
Членовете на центъра участват в ежемесемни семинари, национални и международни конференции, кръгли маси и други форми на комуникация. Към центъра редовно функционира български журналистически форум. Акад.Райчева и акад. Стамов предоставят научни статии в представителното списание на БАНИ „Летописи".
Акад. Райчева публикува и представи книгата „Минута е много" , посрещната с голям интерес от обществеността.
С участието на БАНИ на 23 април 2019 г. бе открит барелеф в сградата на Тракийското дружество в Пловдив на 28-ия президент на САЩ Удроу Уилсън, защитил териториалната цялост на България при подписването на Ньойския договор 1019г. Откриването на паметника стана в присъствието на Негово Превъзходителство Посланика на САЩ в България,председателя на БАНИ акад. Григор Велев, много общественици, представители на Тракийското дружество и граждани.
Акад. Добринка Пейчева реферира Е-списание за Проблеми на постмодерността с ISSN 1314-3700 WWW.PMPJOURNAL.ORG , в което осъществява системно популяризиране на БАНИ с перспектива да стане трибуна на членовете на Академията. Редовно функционира Български журналистичен форум.
През 2019 г. дейността на БЪЛГАРСКИ ЖУРНАЛИСТИЧЕН ФОРУМ протече в следните направления и осъществени проекти:
• Български журналистически форум /БЖФ/ всеки месец през 2019 г. проведе съвместно с дискусионен Клуб „Парадокс" в салона на читалище „Николай Хайтов" поредица научни форуми с участието на лектори, експерти и изнесени лекции от акад. Валентин Стамов, между които „ Здравни зони в България, места със забележителни културни ценности и други исторически обекти". „За свещеното дело на светите братя Св.Св. Кирил и Методий"„Пренасянето на тленните останки на Св. Иван Рилски" – „Светият път – Св. Иван Рилски през вековете и сега". „Образователното дело в България". – „Енергийните места на България".
• По инициатива на БЖФ и акад. Валентин Стамов, съвместно с киностудио „Време", през м. юни 2019 г. в Културния център на ул. „Веслец" 13 бе открито Ново студийно кино, в което ежеседмично се прожектират неми филми от епохата на Великия ням. Преди всяка прожекция се изнася слово за историята на Седмото изкуство, за режисьорите, артистите и създателите на всяка филмова творба., а акад. Валентин Стамов ги озвучава със свои оригинални композиции на пиано. /За отчетния период бяха прожектирани следните шедьоври: „Нетърпимост", реж. Дейвид Уорк Грифит", „Носферату", реж. Фридрих Вилхем Мурнау, „Генералът", реж. Бъстър Кийтън, „Треска за злато", реж. Чарли Чаплин, „Опасността на последно място", реж. Харолд Лойд, „Бъстър Кийтън – мореплавател", реж. Бъстър Кийтън./
• БЖФ участва чрез акад. Валентин Стамов в изнасянето на литературно-музикални спектакли в Културен дом „Красно село", съвместно с Академичния литературен театър към БАНИ като осигурява музикално оформление.
• БЖФ участва чрез акад. Валентин Стамов и колеги журналисти в литературните и публицистичните вечери, организирани съвместно със Съюза на независимите писатели в България в салона на Славянското дружество. Всеки месец бяха организирани премиери на книги на поети и писатели, проведоха се литературни и публицистични четения и дискусии. През тези вечери акад. Валентин Стамов изнесе редица беседи и със свои композиции на пиано проведе импровизирани концерти.
• БЖФ участва в организирането и провеждането на премиери на поетични сборници, на книги и публицистика в Клуб „Журналист" към СБЖ. През тези премиери акад. Валентин Стамов произнесе слово за премиерните издания и участва с колеги от БАНИ в тематични вечери, посветени на състоянието на съвременната българска журналистика, честването на юбиляри-творци и публицисти, както и изнесе многократно свои музикални програми на пиано.
• БЖФ участва в редица културни събития през годината, проведени в Клуба на артиста на ул. „Раковски", в Американската библиотека на пл. „Славейков", в залите на Градската библиотека на пл. Славейков", в Културен център на ул. „Загоре", Интелектуалния клуб на ул. „Мургаш", книжарница „Гринуич" и др. Редовно е участието на БЖФ в литературно-музикалните вечери, провеждани ежемесечно в галерия „Класика" на ул. „Юрий Венелин" 34.
 
Финансовата дейност на БАНИ

Финансовата дейност се отчита стриктно при спазване на изискванията на Закона за счетоводството и закона за юридическите лица с нестопанска дейност със статут в обществена полза. Подадени са в срок всички декларации и доклади.
 
Информация за придобиване на собствени акции

Към 2019г. сдружението не притежава собствени акции
 
Наличие на клонове

Към 2019 г. БАНИ няма разкрити самостоятелни клонове-юридически лица у нас и в чужбина.
 
КОНСОЛИДИРАН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА БАНИ
 
Българската академия за науките и изкуствата изготвя доклад за дейността си, в който се включват нейните подразделения, организирани на функционален принцип.
БАНИ няма разкрити самостоятелни юридически клонове и подразделения.
Няма дялови участия, акции и други финансови инструменти.
 
Главен секретар на БАНИ:
акад. доц. д-р Маргарита Каменова